is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding van voedsel en drank als voorwaarde is gesteld voor de ontvangst van openbaringen.

Nog op iets anders moet hier worden gewezen.

Nadat eenmaal door liet profetisme der 8ste en 7de eeuw .Jahwe van zijn natuurlijk karakter ontdaan, een hemelwezen was geworden, werd het steeds moeilijker de tusschen godheid en mensch ontstane kloof te overbruggen, naarmate de gedachte der transcendentie Gods strenger werd doorgevoerd. De lijnrechte tegenstelling tusschen het goddelijke en het menschelijke werd bij de psalmisten oorzaak, dat zij ter wille van hun vroomheid feitelijk het menschelijke hadden te offeren. Zoolang het goddelijke slechts buiten en boven de wereld werd gezocht, was de in die wereld levende vrome aan tweestrijd. aan twijfel ten prooi. Maar naarmate de transcendente godheid zich meer aan het bereik van den naar bevrediging verlangenden Jood onttrok, begon men de stem Gods in eigen bewustzijn te vernemen. Is de godheid buiten de wereld niet in staat de godsdienstige behoefte te bevredigen, eerst door de erkenning van het goddelijke in den mensch wordt de vrome aan den twijfel ontrukt, omdat hij leert inzien, dat het loon der vroomheid niet in de eerste plaats in uiterlijke gunstbewijzen der godheid, maar in innerlijken vrede is te zoeken.

,.Het goddelijke in den mensch" wordt evenwel eerst in het Christendom ten volle gewaardeerd. Ook in dit opzicht staan de Apocalyptici tusschen de psalmisten en het Christendom in. Wel zoeken Daniël, Esra en Baruch met het vasten evenals de psalmisten bevrediging in een wereld boven en buiten die van al den dag, maar de hun te beurt vallende openbaringen geworden hun in werkelijkheid in eigen bewustzijn. Doch men vergete niet, dat zij, het onderscheid tusschen phantasie en werkelijkheid nog niet kennende, met hun vasten meenden „buiten zich zeiven ', in een andere wereld te verkeeren, waaruit blijkt, dat zij nog niet beseften het goddelijke, dat gezocht werd, in zich zeiven te hebben. Zoodra evenwel