is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De eerste maal ongeveer, dat wij den naam Drente genoemd vinden, is hij verbonden met het begrip „pagus", dat naar de tegenwoordig overheerschende meening een algemeen begrip is ter aanduiding van een grondgebied, dat 't midden houdt tusschen een graafschap en een „centena", althans eenige „centenae" omvat1). In 820 schonk n.1. zekere Theodgrim, zoon van Aldgrim, aan de abdij Werden zijne „hereditas" „in villa que dicitur Arlo »in pago Threant" 2). In 944 wordt gesproken van „in pago Thriente „vocato, quod est in comitatu Everhardi" ; een bewijs voor het zooeven gezegde, dat de begrippen „pagus" en „comitatus" elkander niet dekken. In 1006 vinden wij dezelfde omschrijving, behoudens dat een andere graaf is opgetreden: „in pago Thrente nominato, „quod est in comitatu Baldrici" 4).

Kort daarna treffen wij Drente aan als graafschap: „comitatum „de T(h)rente" luidt het in 1024*) en 10256). De oude aanduiding

) Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederl. rechtsgeschiedenis, 4^e Bundel, bladz. 14, 17 noot 1; — Schröder, Bechtsgeschichte, 2te Aufl., S 16 noot 15, 17 noot 18, 18-19, § 120-122; - v. Amiba, Grundriss desgerman. Bechts, 2'e Aufl. S. 72—74. — Dat de begrippen,, pagus" en „centena" elkander (ongeveer) zouden dekken, meenen o. a. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, I, S. 222-223 en Fdrneaux, The Germania of Tacitus, Introd p. 23.

2) Oorkondenboek van Groningen en Drente N". 3

3) Oork.bk N°. 6.

4) Oork.bk N°. 11.

®) Oork.bk N°. 13.

") Oork bk N°. 16.