is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders. Dan vinden wij gesproken van „de ridderscap" ') en „de ridderschap ende de gemeine ingesetenen" 2); later van „de „gemeen ridderscap, eygenerffden ende samentlicke ingesetenen „des landtz van Drenthe" 3), „die gemeyne ridderschap ende „alinge landtschap van Drenthe"4) of ridderschap en eigenerfden. Dezen laatsten naam hebben de Staten van Drente behouden tot den revolutionairen tijd.

In 1603 werd door de Staten-Generaal ingesteld het college van Drost en Gedeputeerden van Drente5), de laatsten waren 4 in getal. Dit college (ook „het College" genoemd) was, als elders de Gedeputeerde Staten, belast met de dagelijksche leiding, doch sommige zaken waren aan zijn speciale zorg toevertrouwd, volgens zijne van de Staten-Generaal ontvangen instructie6).

Op 7 Februari 1795 riep het Comité Revolutionair in 't landschap Drenthe „het gansche Volk van Drenthe" op voor eene vergadering te Assen tegen 11 Februari d.a.v. Op laatstgemelden datum kwam hier de omwenteling tot stand ; in verband daarmede maakten Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden plaats voor genoemd comité, dat tenzelfden dage weder aftrad, nadat Provisioneele Representanten waren gekozen 7).

14 April d. a. v. werd dit voorloopig bestuur vervangen door het college van Representanten, waaruit een 5-tal werd aangewezen tot de dagelijksche leiding der zaken (Gecommitteerde Representanten) 8).

Van welk een kalmen aard deze revolutie in Drente was, kan blijken uit de benoeming op 24 April 1795 door Representanten van „den burger C. de Vos van Steenwijk tot het waarnemen „van soodane functiën, als weleer door de drosten r(atione) „o(fficii) verrigt wierden"9). Terecht merkt Magnin dan ook op:

') Magnin, a.w., deel III, l3te stuk, bladz. 118 (d.d. 1536).

') Magnin, a w. bladz. 172 (d.d. 1637).

®) Magnin, a. w. bladz. 178 ("d.d. 1560).

4) Inventaris oude Staten-archieven van Drente, N°. 202.

') Magnin, a. w., deel III, 2de stuk bladz. 156—160.

s) Zie deze instructie bij Magnin, a. w. bladz. 160—167.

') Zie 't verhandelde bij de bedoelde kiezers voorafgaande aan de notulen der Provisioneele Representanten.

®) Notulen Representanten i. d.

') Notulen Representanten i. d.