is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rekeningen van den schulte (later hopman) Harmen Wessel, die voor Drente tijdelijke administratie had gevoerd, door hem en zijn zoon Lu wig Wessell ter vergadering van Drost en Gedeputeerden ingeleverd. Zoo werden in 1621, na t overlijden van Drente's agent in 's Gravenhage Mr. Jan van Tongeren, alle stukken Drente betreffende uit diens boedel opgevraagd '). En eveneens werden op 15 Mei 161-4 door den secretaris Hubertus Weijnichman eenige stukken „ten huise van wijlen jr. Nicolaes „van Echten" te Dwingelo gelicht om bij 's landschaps archieven te worden gevoegd 2).

Met deze zorg voor hunne archieven is in overeenstemming het actieve optreden van Drente's bestuur na 't overlijden van den secretaris Hubertus Weijnichman in 1627. Ridderschap en Eigenerfden oordeelden het toen „goet ende noedich', „dat „deser landtschaps pampieren ende brieven metten eersten ge„visiteert ende behoerlicken geregistreert moegen werden". Dit droegen zij op aan Drost en Gedeputeerden, bijgestaan door een gecommitteerde uit de ridderschap en een vertegenwoordiger uit ieder der 6 dingspelen. Tevens besloten zij op kosten van 't landschap „een goede stercke kiste te doen maken, „om die „voerschreven pampieren ende brieven, mitsgaeders oeck het „groete segel van de landtschap daerin te bewaeren; dewelcke „kiste met verscheyden sloeten sal versien ende de sleutelen „daervan vertrouwt werden aen soedaenige persoenen, als Ridderschap ende Eygenerflfden hijrnaest sullen goetvinden" 3).

Dit besluit is tenzelfden dage (17 Augustus 1627) behandeld door Drost en Gedeputeerden, die daarop den 3 September d. a. v. hebben „aengestemt" voor de registratie, waarvan den gecommitteerden bericht zou worden gezonden. Tevens werden „den „ontfanger Struuck", schoonzoon van den overleden secretaris, wegens diens erfgenamen „gelastet sorge te draegen, dat die „kiste mette pampieren, binnen Groningen staende, tegens den „voorschreven tyt naer Assen gebracht worde l|).

') Resolutiën Ridderschap en Eigenerfden d.d. 30 November 1621 en 12 Februari 1622; resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 13 Juli 1621.

s) Zie den inventaris van landschapspapieren d.d. 1627.

*) Resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 17 Augustus 1627.

') Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 17 Augustus 1627.