is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Assen 1). In December 1608 liepen er echter geruchten, dat de oorlog weder zou hervat worden; men zon dus op een overbrenging der vergadering naar Groningen, doch zond eerst een bode naar 's Gravenhage om inlichtingen in te winnen 2). 't Bestand werd verlengd, en men bleef dus te Assen vergaderen 3).

Tegen 't einde van 't bestand werd met den drost overlegd omtrent de verplaatsing van 't College naar Groningen en bepaald, dat ieder lid van 't College zich van eene woning te Groningen mocht voorzien; aan den secretaris Weynichman werd opgedragen eene woning te huren voor de vergaderingen 4). Zoo vinden wij 't College sedert 4 April 1621 te Groningen terug*). Dit verblijf buiten 't landschap was, 't behoeft niet te worden betoogd, zeer ongewenscht; voor de afdoening der processueele zaken daarenboven bijna onhoudbaar. Daarom verzocht men van de Aartshertogin vrijgeleide voor de gedeputeerden, verkreeg deze via den huisvoogd te Lingen en vroeg, onder overlegging van een afschrift van bedoeld vrijgeleide, de meening van prins Maurits, of een terugkeer uit Groningen naar Drente vertrouwd zou zijn 6). Op 24 Juli 1621 werd van de Aartshertogin een nieuw vrijgeleide ontvangen voor Drost en Gedeputeerden om weder te Assen hunne vergaderingen te houden, doch men aarzelde nog daartoe over te gaan, omdat daarin als voorwaarde was gesteld, dat de gedeputeerden niet zouden zijn in den eed der Geünieerde Provinciën en niet „onder pretext van hunne affairen" iets zouden „ attenter en" tegen de Aartshertogin. De Raden van financiën hadden bovendien bezwaar gemaakt bij 't vrijgeleide te verzekeren, dat geen gedeputeerde bij wanbetaling der aan den vijand op te brengen contributiën zou worden gegijzeld 7). Zoo bleef men te Groningen.

In 't volgend jaar trachtte men weder bij den prins diens

') Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. ... Januari 1608 (ingeschreven voor de resolutie d.d. 7 Januari 1608).

2) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 8 December 1608.

3) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d... Januari 1609 (ingeschreven voor de resolutie d.d. 5 Januari 1609).

«) Resolutie Drost en Gedeputeerden d d. 1 Maart 1621.

') Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 4 April 1621.

») Resolutie Drost en Gedeputeerden d d. 25 April 1621.

') Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 24 Juli 1621.