is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening in te winnen, of anders bij invloedrijke leden der Staten-Generaal 1). De laatsten oordeelden terugkeer uit Groningen naar Assen niet geraden 2).

In 't najaar van 1623 verzochten en verwierven Drost en Gedeputeerden weder een vrijgeleide, dat 50 g. kostte behalve de 100 daalders, die de superintendent van 's vijands contributiën en zijn adjunct te zamen ontvingen 3). Zoo werd op 14 Januari 1624 't vrijgeleide van de Infante ontvangen voor de gedeputeerden, den secretaris, den landschrijver, den pander en de boden, om met hunne respectieve familiën ,fiie residentie'' binnen Drente te houden4). Op 4 Februari werd vergaderd te Assen en van den prins van Oranje vernomen, dat z. i. Isabella's vrijgeleide vertrouwbaar was5); op 10 Februari evenwel is 't College weder te Groningen s). In 't laatst van Juni 1624 achtte men Assen niet meer onveilig7), en sedert 1 Juli d. a. v. vergaderden Drost en Gedeputeerden weder te Assen 8). In verband met 't uitblijven van de verlenging der sauvegarde ontmoeten wij 't College sedert 12 September 1625 weder in Groningen's veste9), om vandaar eerst 4 Januari 1626 terug te keerenl0). Naar aanleiding van 's vijands dreigementen is 't College van 17 Juli—October 1626 weder te Groningen vergaderd ll), om 5 October van dat jaar weder te Assen bijeen te komen ,2).

Aan dat gedurig tijdenlang vergaderen te Groningen is 't toe te schrijven, dat in 1627 een kist met Drentsche archivalia zich te Groningen bevond, immers de toestand was nog verre van

•) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 14 Juni 1622.

s) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 17 Juli 1622.

s) Resolutiën Drost en Gedeputeerden d.d. 5 November, 6 en 22 December 1623.

4) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 14 Januari 1624 6) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d 4 Februari 1624.

6) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 10 Februari 1624.

7) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 24 Juni 1624.

8) Resolutiën Drost en Gedeputeerden d.d. 1 Juli 1624 vlg.

9) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 12 September 1625.

I0) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 4 Januari 1626.

n) Resolutiën Drost en Gedeputeerden dd. 17 Juli, 7 Augustus, 28 Augustens en volg. 1626.

") Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 5 October 1626.