is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melden verhuizingen van 't archief te zoek is geraakt. Minder aannemelijk is dit, omdat men bij deze verhuizingen waarschijnlijk de kisten niet heeft ontpakt en bovendien de kisten weer noodig had voor de terugzending. Een secretaris of landschrijver zou in dit geval de schuldige moeten zijn geweest.

Op 17 Augustus 1627 voorzagen Ridderschap en Eigenerfden tevens in de vacature, door Weijnichman's overlijden ontstaan; zij benoemden tot secretaris diens schoonzoon Johan StrüUCK, tot dien tijd ontvanger van 't landschap. Nadat hij van dezen post had afstand gedaan in handen van Drost en Gedeputeerden, ontving hij op 3 September d. a. v. zijne commissie als secretaris van 't College1). In verband hiermede zijn ook „de sleutelen „van de groote kiste ende kastje in den collegie .... bij „den secretaris gebleven' 2) Hieruit blijkt, dat 't ambt van secretaris zich langzamerhand had ontwikkeld zelfstandig naast dat van den landschrijver, die sedert 1601 als secretaris van Ridderschap en Eigenerfden bleef fungeeren en den etstoel en den drost als griffier diende. De landdag werd doorgaans slechts eenmaal per jaar gehouden, Drost en Gedeputeerden vergaderden een paar malen per week; vandaar dat 's landschrijvers betrekking tot het staten-archief minder nauw werd, en dat daarentegen de secretaris de man werd, die op den gang der landschapszaken den grootsten invloed verkreeg. Bij vertegenwoordiging van Drente zien wij dan ook in later tijden beide ambtenaren naast elkander optreden.

Na de inventarisatie van 1627 heeft 't staten-archief wellicht weder voor 't grootste gedeelte tijdelijk verblijf gehouden te Groningen, doch zekerheid bestaat daaromtrent niet. Het eenige wat wij weten is, dat aan Drost en Gedeputeerden op 22 Januari 1628 werd medegedeeld, „dat die heer drost mede voor geraet„saem vondt, dat men, bij continuatie van den vorst, die lant„schaps-papijren, die men daegelijckx nijet en behoeffde te „gebruijcken, in verseeckeringe tot Groningen soude brengen" 3).

') Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 3 September 1627.

s) Inventaris d.d. 1627 (Inv. N°. 918).

') Resolutie Drost en Gedeputeerden i. d.