is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals aan menig stuk is te zien. Na den terugkeer der stukken heeft de klerk ter landschapssecretarie de „versmeten ende ver„woeste landschapspapijren" weder op orde gebracht '). Doch spoedig werd eene nieuwe verhuizing gewenscht geoordeeld. Toen in 1672 opnieuw de oorlog met den Mansterschen kerkvorst ontbrandde, werd 't staten-archief in kisten en tonnen verpakt en naar Groningen vervoerd'). Daarvandaan een paar jaren later teruggekomen, bekwam 't archief veel waterschade bij den brand, die 11 Augustus 1676 te Assen woedde en ook 't archiet groot nadeel toebracht '), waarvan wederom enkele stukken de sporen nog vertoonen.

Aan deze verhuizingen is 't waarschijnlijk te danken, dat in 1678 eene nieuwe inventarisatie werd noodig geoordeeld, die verricht werd door den ijverigen klerk ter landschapssecretarie Caspar Monter, aan wien was opgedragen „om de landtschaps„papyren, die door 't vluchten en den brandt waren verstroijt, „mede op te soecken en in ordre te brengen, oock notulen daer„van te maecken" 4). Aanleiding tot deze inventarisatie was mede 't optreden van een nieuwen secretaris na 't overlijden van W. Sichterman 5). In 1678 zal men evenals in 1627 het toen gewenscht hebben geoordeeld, te doen nagaan, wat aanwezig was, en wat wellicht nog onder des secretaris' erfgenamen berustte; hierop kom ik later terug. Monter heeft zich met groote zorgvuldigheid van zijne opdracht gekweten, zoodat wij een tamelijk volledig beeld ontvangen van den inhoud van 't staten-archief in 1679.

Hij vervaardigde 2 inventarissen:

1. „van de charters ende papijren, in de secretarije der landt„schap Drenthe gebracht opten 12 Januarij 1679";

2. „van de charters ende papijren, de landtschap van Drenthe „toebehorende, in de respective kisten, staende in den collegio „t'Assen, in Januarij ende Februarij 1679 gelecht".

') Rekening van den ontvanger-generaal over 1666/7, bijlage tot den post op fol. 36

s) Inventaris d.d. 1679 en Rekening van den secretaris over 1671/2 fol. 44 verso en 45/46.

B) Inventaris d.d. 1679. Vergelijk rekening secretaris over 1677/78 fol. 14vlg. 4) Rekening van den secretaris over 1679/80 fol. 39.

s) Deze was slechts 11 jaren secretaris (1666—1677).