is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar aan 'tslot van dezen tweeden inventaris wordt gezegd: „alle de protocollen ende andere saken, dagelijx gebruickt vermeerdert ende vermindert wordende, zijn in de secretarye, dus „memorie", is de bedoeling daarvan niet, stukken van de inventarisatie uit te sluiten. Dit blijkt ons uit verschillende opgaven in dezen tweeden inventaris, die meer dan eens vermeldt „de „rest in de secretarije"; zoo b. v. bij rekeningen van rentmeesters, notulen van de verpachting der generale middelen enz Wanneer wij dan den eerstvermelden inventaris nagaan, vinden wij daarin de bedoelde rekeningen, notulen enz. Geacht mag dus worden, dat Monter in de beide inventarissen vrijwel alles omschreven heeft, wat in zijn tijd aan archief aanwezig is geweest.

Vrijwel, want niet alles kon door hem geïnventariseerd worden; ten huize van den overleden secretaris heeft nog een en ander moeten berusten. Dit blijkt uit den eersten inventaris, waar Monter b. v. vermeldt de secretaris-rekeningen en daaraan toevoegt: „doch daervan (n. 1 van de rekeningen over 1677) misten „de acquiten; te vernemen, off se ten huise van den heer secretaris „zaliger zijn". Dezelfde beteekenis zal moeten worden toegekend aan 't bijschrift bij „13. 2 sijnodale acten van anno 1668 ende „1678": .moet bij de heer secretaris wesen". Meerdere stukken waren zoek geraakt, waarvan Monter het bestaan kende, doch die hij niet in den boedel van den overleden secretaris durfde vermoeden, waarom hij b. v. noteerde: „Ende vinde de brieff „niet van Studt ende Lande, van anno 1673, daerin de landtschap „voor goede ende getrouwe bontgenoten kennen".

De eerste inventaris, van de stukken ter secretarie, is absoluut niet systematisch of chronologisch ingericht; waarschijnlijk is alles genoteerd, naardat het voor de hand kwam. Anders is het gesteld met den tweeden inventaris, die voor een groot deel eene splitsing in rubrieken vertoont. Zooals ik reeds opmerkte, waren de in dezen inventaris omschreven stukken geborgen in 9 kisten, die gemerkt waren A—H, terwijl in de negende, „de „oude eijcken kiste, staende in de secretarije , wellicht te zien is de landskist, die 1627 op last van Drost en Gedeputeerdenis vervaardigd.

Kist „A", „de kiste van de privilegiën", bevatte „vooreerst „vyff deusen, daerin de privilegiën van de landtschap", welke