is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langrijk doel van do archieven der Staten niet berustte ter secretarie van 't landschap, doch (waarschijnlijk) bij den secretaris aan huis. Nu wil ik volstrekt niet beweren, dat de titel onjuist is, ik zeide immers reeds, dat daarvoor geei. bewijs voorhanden is; maar toch schijnt mij twijfel gewettigd, of inderdaad de inhoud van 't stuk voldoet aan zijnen naam. Daarvoor is 't voldoende eenige vragen te stellen.

Niet vermeld worden de protocollen van de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden en van Drost en Gedeputeerden in hunne gewone vergaderingen en op de rechtdagen; zou de secretaris al deze boeken aan huis hebben gehad? — Misschien wel om 't naslaan te vergemakkelijken. Bovendien kunnen zij in bewaring zijn geweest bij den klerk Hofstede, die indices op die resolutiën (behalve op die der rechtdagen) vervaardigde.

Maar zouden ook de omvangrijke serieën rekeningen niet op de secretarie hebben berust ? — Zou dit evenmin t geval zijn geweest met de omvangrijke verbalen van de verpachting der generale middelen, wier practisch belang — men had toen reeds meer dan 300 verpachtingen gehad — niet groot kan zijn geweest? — De archieven der beide abdijen te Assen en te Dikninge zullen immers evenmin op de secretarie hebben ontbroken?

Daarom schijnt deze inventaris niet volledig te geven, wat in zijn titel wordt toegezegd, doch onvoltooid te zijn gebleven, Niets verzet zich tegen deze opvatting, omdat hij niet is afgesloten op eenigerlei wijze.

Doch daar is nog eene andere mogelijkheid. De laatste stukken, die worden genoemd, zijn rekeningen, die door den klerk ter landschapssecretarie werden afgelegd. Dit wekt t vermoeden, dat wij wellicht voor ons hebben eene lijst der stukken, aanwezig in 't vertrek waar de klerk verblijf hield, en dat dit was de eigenlijke secretarie. In dat geval is er geen bepaald beletsel, volledigheid van den inventaris aan te nemen. Het overig deel van 't archief zou dan in een of meer andere vertrekken der voormalige abdij geborgen zijn geweest.

De stukken, in den inventaris genoemd, worden verdeeld in 2 rubrieken: „resolutiën" en „andere stukken". De „resolutiën" worden wederom gesplitst, naar gelang zij afkomstig zijn van Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Gedeputeerden of de