is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fende Coevorden, en stukken betreflende de liquidatie met de generaliteit.

In kist N°. 12 waren geborgen protocollen en registers van resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Gedeputeerden en de synode, 't verhandelde van Drost en Gedeputeerden op de rechtdagen, van commissiën en van „oude verzegelde brieven, mark- en limietscheidingen", ordonnantiën voor oorlogslasten, genegotieerde penningen, afrekening over de plantage en rekeningen van 't Spijkerboor-verlaat, en een register betreflende 't Aduarder zijlvest.

Kist N°. 13 hield in registers van resolutiën der StatenGeneraal.

Kist N°. 14 bevatte tal van stukken betreffende geschillen over grensscheiding en verder eenige andere dossiers en stukken en monsterrollen.

In kist N°. 15 waren geborgen grondschattings- en goedschattings-registers.

Kist N°. 16 bevatte protocollen van 't verhandelde bij Drost en Gedeputeerden op de rechtdagen, — van ordonnantiën voor extraordinaire oorlogslasten, voor oorlogslasten, van landspenningen, op de rentambten Assen, Dikninge en der domeinen, — van ingekomen en uitgegane brieven, van resolutiën van Drost en Gedeputeerden en van sententiën in pachtzaken, resolutiën der StatenGeneraal, verpachtingsnotulen der generale middelen te Coevorden, acta synodi en eene verhandeling van J. van Lier over adders en slangen.

In kist N°. 17 bevonden zich rekeningen en acquitten en een inventaris der goederen van 't rentambt Dikninge.

Kist N°. 18 bevatte kaarten, plans en bestekken, goorsprakenregisters, 't Recueil van seesaken, 't charterboek van Friesland, ordelen en dossiers.

Uit deze globale opgave van den inhoud der kisten ') schijnt

l) Onzeker is 't, of de inventaris ook opgeeft den inhoud der kisten Nos. 4 en 5. Voor 2 regels, waar „Tegenbetogen van de H. H. van de „ridderschap" staan genoteerd, staan in de marge resp. een 5 en een 4, 't Kan dus zijn, dat men 't aantal dezer boeken daarmede wilde vermelden; de kisten en laden toch zijn overigens als zoodanig aangegeven. Wees men evenwel met deze cijfers kisten aan, dan bevatte kist N°. 5 gedrukte stuk-