is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te volgen, dat men de archivalia heeft ingepakt, veelal naar de volgorde waarin zij ter secretarie geborgen waren. Daaraan is het toe te schrijven, dat tal van bijeenbehoorende protocollen en registers in eenzelfde kist terecht zijn gekomen; dat ook rekeningen bijeenbleven; dat de grondschattingsregisters bijna geheel in eene kist werden geplaatst; en dat ook de gedrukte stukken niet over tal van kisten verdeeld werden Is deze onderstelling juist, dan heeft dus ook ter secretarie zekere orde bestaan, al is deze waarschijnlijk niet zoo nauwkeurig doorgevoerd geweest, als in den tegenwoordigen tijd zou zijn geschied. Eene volgorde, die althans ten deele haren oorsprong zal hebben gevonden in de wijze van berging in 1679.

Behalve den inhoud der kisten geeft de inventaris ook op, wat er in 't privilege-kastje (of althans in eenige laden ervan) geborgen was. Die opgave geeft ons 't duidelijkste bewijs, dat van systematische indeeling van 't archief nog geen sprake was; chronologisch was zij evenmin. Was in 1777 reeds verandering vast te stellen met betrekking tot de in 1679 genoemde doozen, in 1795 is de orde van 1777 wederom verstoord. Wellicht sproot dit hieruit voort, dat een bepaald systeem niet werd toegepast en men daarom, na gebruik van een dossier of een stuk (of wellicht na een schoonmaak), niet angstvallig acht gaf op eene berging der stukken in de lade, waaruit zij waren te voorschijn gekomen En een feit is 't, dat tal van stukken tusschen 1777 en 1795 te voorschijn zijn gehaald; vooral voor de opstelling van 't bekende Tegenbetoog was dit in 1788 noodig. Opmerkelijk is 't, dat men zoo weinig zich bekommerde om eene meer systematische berging, dat de stukken betreffende de geschillen over grensscheiding zoowel in als buiten t privilege-kastje werden aangetroffen.

De inventaris van 1795 beschrijft evenwel niet t geheele staten-archief. Boven vermeldde ik reeds, dat de afgetreden secretaris Hofstede loopende registers onder zich had; hij had

ken, uitgegaan van de Ridderschap en Eigenerfden en een paar dossiers en kist Nu. 4 dergelijke gedrukte stukken en ook die uitgingen van den Raad van State (wellicht ook van den stadhouder en de Staten-Generaal),; petitiën van den Raad van State en een paar dossiers. Wees men geen kisten aan, dan werden deze stukken gevonden in kist N°. 6.