is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„manschap in die omstandigheid zoo hoog noodzaaklijk te ge„bruiken: men besloot alzo om plaatselijk de stukken aan te „teekenen en de buitenste opschriften te volgen, ten einde aan „UL. oogmerk om een schifting der stukken op te maken, welke „bij het Departementaal bestuur of bij de Commissarissen van „Financie zullen vereischt worden, te voldoen.

„Wij hebben daarom verkosen UL. liever desen inventaris bijtijds te zenden, dan om, met een al te naauwgezetheid op een „behoorlijk werk, gevaar te lopen van UL. niet plichtmatig in „staat gesteld te hebben, om het bedoelde oogmerk intijds te „kunnen bereiken.

„Stukken, welke behoorden gedrukt te worden, zijn er niet „ontdekt noch aan ons bewust; terwijl hetgeen nog in order zal „moeten worden gebragt, zig voornamelijk bepaald tot het protocolleren van notulen, missives en andere stukken.

„Zelve ontevreeden over onzen arbeid kunnen wij ons kwalyk „vleijen, dat het UwL. goedkeuring zal vermogen weg te draagen; „dan het zijn en kunnen zijn zullen altoos wel ongenaakbaare „bergen blijven en Gijl. overweegt met ons de omstandigheid van „korten tijd en voorwerp; en zullen nu een en ander volkomen „aan UwL. wijzer beslissing overlaten ').

„Wij twijfelen niet, of Gijl. zult de redenen, waarom wij dese „zaak niet met meerder spoed en naauwkeurigheid hebben kunnen „behartigen, billijken; en hiermede zullen wij d eer hebben, „UL. in de bescherminge van het Opperwesen te bevelen.

„Assen, d. 18 Maart 1799. Heil en Eerbied.

„5e j. d. B. V. 't Bestuur voorn'.

De inventaris a) geeft 't bewijs, dat de commissie den betrekkelijk korten tijd van haren arbeid inderdaad goed heeft gebruikt. Immers bij vergelijking van den inventaris van 1799 met zijn voorgangers mag worden aangenomen, dat er veel grootere regelmaat in de berging der stukken is aangebracht; en dit was geene overbodige weelde. Wel is 't nog geen weten-

'•) Deze alinea is ontleend aan de concept-missive door de commissie ingediend. Zij komt niet voor in het geregistreerde stuk, waaraan het overige deel der missive is ontnomen.

a> Inv. N°. 923.