is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van en aan den erfstadhouder", waarin wij correspondentie zullen hebben te zien, — „Advys over de persloop", — „Reme„diën tegens de persloop, dissenteria epidemica', — „Remediën „voor ziekten onder paarden en beesten", — en andere stukken en dossiers, die niet bepaaldelijk op de grensscheiding betrekking hadden. Ook de publicatiën waren (althans grootendeels) in deze kast geborgen. Er zal dus ter secretarie van 't landschap door een secretaris (Hofstede of Vos?) eene kast zijn ingericht voor de grensscheidingsstukken1); langzamerhand zijn er tal van stukken in verdwaald, ook pakken met publicatiën, waarvoor elders geene ruimte was; — en de commissie van 1799 noteerde dus onder „Kast van limietscheiding" den inhoud der kast, welk een amalgama deze ook bevatte.

De „Stukken tot het finantieele betrekkelyk" bevatten uitsluitend de rekeningen van rentmeesters, ontvangers en administrateurs, en daarnevens „een zak met Fransche assignaten1 .

De „Stukken betrekkelyk de generaliteit" bestaan uit registers van resolutiën der Staten-Generaal, staten van oorlog, registers van staten van betaling, „'t raport van de commissie van 't „finantiewezen en van defensiewezen", petitiën van den Raad van State, resolutiën en brieven der Staten-Generaal: en bovendien protocollen van oorlogslasten en extra-ordinaire oorlogslasten.

De privilege-kast heeft wederom verandering ondergaan, tal van stukken zijn naar andere laden verhuisd. Niet regelmatig, zoodat die verhuizing als eene opschuiving is te beschouwen; maar een geheel nieuwe indeeling is tot stand gebracht. Toch zoekt men tevergeefs naar eene leidende gedachte, die bij deze verschikking zou kunnen hebben voorgezeten. Het is er verre vandaan, dat deze lijst van den inhoud der privilege-kast zou kunnen dienen tot eene systematische reconstructie. Bovendien verzet zich hiertegen ook de aanwezigheid in de privilege-kast van tal van stukken, die op geene wijze tot de privileges kunnen worden gerekend of zelfs daarmede in verband staan. Als zoodanig noem ik slechts minuteele resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden en van de rekendagen, oude inventarissen derland-

') Die wellicht ook vroeger (althans ten deele) bijeen bewaard werden.