is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd, omdat zij in éénzelfde kast waren geborgen, doch dat niet een kenmerk ontdekt was, waaruit een nauwer samenhang der stukken zou volgen. Bij het doorloopen dezer 2 lijsten zoekt men tevergeefs naar een reden, waarom deze stukken bij elkander waren bewaard.

In de „kast binnen de vergaderzaal" trof men aan „twee „pacquetten met ingezondene stukken en brieven in 't begin „van 1798", „brieven van Franscbe generaals over inquartiering „van 1795 en 1796 en verdere brieven", „generaliteitsstukken, „waaronder staten van oorlog, civile lijsten en pensioenlijsten over „1796 en 1797", „31ste reken van de Annerveensche compagnie „en verdere stukken", „lijst der paerden voor de Bataafsche „artillerije geleverd in 1796", „notul der praetensiën wegens het „pressen der schepen ten laste der Fransche republiek, door de „schippers, na voorgaande publicatie van Gecommitteerde Representanten ingezonden", „stukken van Meppel de tollen betreffende", „gespecificeerde staat van schulden in 1798 naar's Hage „verzonden". In de bedoelde kast lagen dus stukken uit het laatst der 18de eeuw, die over tal van de toen reeds gevormde rubrieken hadden behooren te zijn verdeeld. Het waren niet stukken, die nog in behandeling waren, immers genoemd worden „afgedane stukken van verschillenden aart, in één pacquet gebonden", „een pacquet met afgedane stukken"; ook dat motief voor eene samenberging kan dus niet gelden. Integendeel blijkt uit de woorden „van verschillenden aart" en uit de afwezigheid eener nadere aanduiding omtrent het tweede pakket, dat geen motief voor de bijeenbewaring voorhanden was.

Met de stukken in de kast in de „collegie-kamer" was 't niet anders gesteld. Ik geef slechts weder een uittreksel uit de lijst om dit aan te toonen. Zoo worden genoemd: „publicatiën, „resolutiën, brieven, die gedurig ter tafel gebruikt wierden", „onafgedane stukken van den 9 December 1794", „monsterrollen „van de Switsers", „stukken van den collector van Norg ingebonden", „borgtochten van den tegenwoordigen tijd, meest „afgedane'', „acten voor de oppassers van de jagt", „afgedane „processtukken", „synodale stukken of kerkelijke zaken". Men ziet: ook hier is een amalgama. En voor wie desniettegenstaande toch nog zou willen zoeken naar een band tusschen de stukken