is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tijden van de Staten-Generaal, den Raad van State (en de hen opgevolgde centrale besturen).

Ten slotte moet nog een inventaris worden besproken, dagteekenend uit den tijd, voordat de ministerieele aanschrijving d. d. 22 Mei 1827 aan de gouverneurs der provinciën tot betere inventarisatie der archieven den stoot af. In 1802 werd het grondgebied der gezamenlijke Nederlandsche gewesten verdeeld in departementen; het departement van den Ouden IJsel zou omvatten Overijsel en Drente. In verband daarmede besloot het Staatsbewind der Bataafsche republiek „de aanstaande respec„tive departementale bestuuren te authoriseeren, zoals geschied „bij dezen, om uit handen van de ministers der finantieele „commissiën over te neemen al hetgeen tot de administratie der„zelve betrekkelyk was . . . ." 1). Dit besluit werd op 19 Juni 1802 door de Commissie van Financie in 't voormalig gewest Drente gelezen en voor notificatie aangenomen. Wellicht is bij die overname aanwezig geweest een kist met stukken, waarbij eene lijst van den inhoud van de kist; dit zou men althans willen afleiden uit de lijst van archivalia met den titel „Notul „van stukken hierin berustende", waarschijnlijk dagteekenend uit 1802 2). Ouder dan 1802 kan zij niet zijn, omdat zij onder N°. 48 vermeldt: „Maandstaten van de respective comptoiren over het „begin van 1802"; jonger dan 1802 zal zij niet zijn, omdat zij geschreven is door Mr. G. Vos, en deze „commies"(= secretaris) was der demissionaire Commissie van Financie. Het vermoeden ligt toch voor de hand, dat deze „notul" zal zijn opgemaakt door een secretaris van 't gewestelijk bestuur, omdat de opgesomde stukken behooren tot de staten-archieven. Is dit vermoeden juist, dan is de lijst dus van 1802.

Hare natuur is moeilijk positief vast te stellen; wel kan het een en ander van negatieven aard worden opgemerkt.

De lijst bevat niet een opgave van loopende zaken, die zouden behandeld moeten worden door 't nieuwe bestuur. Daartegen verzetten zich „N°. 1. Een pacquet geregistreerde notulen van „Repres. en Gec. Repres.", „N°. 5. Een pacquet geregistreerde

1) Aanschrijving van het Staatsbewind d. d. 15 Juni 1802 N°. 686 La. B.

2) Inv. m 924.