is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver zij nog niet waren overgegeven, zouden worden overgegeven; en dat Drente desniettegenstaande zoude behouden den vrijen toegang tot de noodige stukken uit den tijd van 1802—1805 '). Hieruit volgt, dat de Drentsche staten-archieven in Drente zijn gebleven, toen in 1802 Drente bij Overijsel werd gevoegd.

Met 1802 was evenwel voor de staten-archieven een slechte tijd aangebroken. Tot dat jaar zagen wij ze steeds geborgen „ter secretarie", „in de collegie-kamer" en „in de vergaderzaal". Doch toen in 1802 werd bepaald, dat Drente niet meer zou ressorteeren onder 't departementaal gerechtshof te Kampen maar weder onder een gewestelijken etstoel als tot 1799, moest dit rechtscollege onderdak vinden te Assen. En zoo besloot de Drentsche commissie, naar aanleiding van een ontvangen uittreksel uit 't register der besluiten van 't Departementaal bestuur van Overijsel i.d. 27 October 1802, „tot de vergaderzaal van „den etstoel te destineren het collegie met hetgeen daarbij „behoord, en wijders tot plaatsing der secretarie het oude clerqs„huis . . . ." 2). In 1799 waren de staten-archieven, blijkens den boven vermelden inventaris van genoemd jaar, geborgen „op de „secretarie van dit voormalig gewest". Zij moesten dus in 1802 verhuizen en hebben een onderkomen gevonden op een zolder van 't gouvernementsgebouw. Op dien zolder hebben zij vele jaren moeten verblijven; eerst na de overdracht der oude statenarchieven aan het rijk in 1879 hebben zij die uiterst ongeschikte bewaarplaats kunnen verlaten voor eene woning, die bij hare gebreken toch honderdmaal geschikter was dan de zolder. Doch op deze verhuizing kom ik nader terug.

De geschiedenis der wetenschappelijke inventarisatie van de staten-archieven gaat terug tot 1827. Bij zijne missive d.d. 22 Mei 1827 N°. 141 gaf de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de gouverneurs der provinciën kennis van den wensch des Konings tot het onderzoeken der rijks-, provinciale, stedelijke en andere archieven ten behoeve der vaderlandsche geschiedenis 3).

') Notulen van het Landschapsbestuur d.d. 2 September 1805.

') Notulen der commissie d.d. 24 November 1802.

") Verhandelde bij den gouverneur d.d. 28 Mei 1827 N°. 2.