is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustend ter griffie van 't gouvernement, zijn ,van af het jaar „1796 in volledige orde, terwijl nogthans hetgeen tot vroegeren „tyd behoort over het geheel zich in minder goeden staat hervindt." De reden van dit laatste was hierin gelegen, „dat alle „de stukken van het toenmalig archief der landschap 1795, „tydens de invasie des Franschen legers, met het oogmerk om „ze tegen gevaar voor schade of geheele vernieling zooveel „mogelyk te verzekeren, in overhaasting en zonder orde byeen„gepakt en naar de naburige stad en vesting Groningen zyn „overgebragt; terwyl dezelve, vervolgens naar Assen wederom „teruggevoerd, uit gebrek aan toereikend locaal —, daar inmiddels de vertrekken, vroeger tot derzelver bewaring bestemd „geweest, ten behoeve van het hof van justitie waren ingenomen, „zooals die ook nog op dit oogenblik ten dienste der regtbank „worden gebruikt, — zonder orde of rangschikking, tot provisionele berging, hebben moeten worden geplaatst op een der „zolders van het gouvernementsgebouw, alwaar ze, sedert verbleven, voor een aanzienlyk gedeelte zich nog op dit oogenblik „bevinden.

„Met de schifting en classificatie van dit gedeelte des archiefs —t waarvan voorheen een inventaris is aanwezig geweest, welk „stuk echter te zoek geraakt en tot op heden niet is kunnen „worden teruggevonden, — reeds vroeger een begin hebbende „gemaakt en ook thans onledig zynde, wordt hiertoe echter „noodzaaklyk tyd en arbeid vereischt & zie ik my, voor het tegenwoordige, niet in de mogelijkheid gesteld, UExc. met hetgeen „voorhanden is reeds nu genoegzaam bekend te kunnen maken".

Na eene opgave van eenige belangrijke stukken, waarvan de aanwezigheid is gebleken, belooft de gouverneur, dat hij zich zal „bevlytigen, de vorenbedoelde werkzaamheden zooveel „mogelijk te doen bespoedigen, de stukken tot één geheel in „behoorlijke orde laten brengen, daarvan inventaris vervaardigen; „en voorts, onder mededeeling van een uittreksel uit dezelve en „met toezending der nodige processen-verbaal, Uwe Exc. met „den aard en inhoud der opgemelde verzamelingen nader „trachten bekend te maken" 1).

') Verhandelde bij den gouverneur d. d. 14 September 1827 N". 22.