is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„alle charters en andere oude oorkonden, welke voor de „geschiedenis of uit eenig ander oogpunt belangryk zyn *). „Dat byeenbrengen zal in dier voege geschieden, dat alle „stukken, tot ééne en dezelfde zaak betrekkelyk, in één of „meer pakken moeten worden verzameld; zullende elk dier „pakken moeten voorzien worden van eene chronologische „lyst der zich daarin bevindende stukken. De thans aan„wezige inventaris van het archief zal in verband met ge„melde verzameling door hem moeten worden bygehouden, „veranderd en verbeterd" (art. 3).

2. Wanneer dit werk afgeloopen was, moesten „de charters en „andere oude oorkonden, welke voor de geschiedenis of uit „eenig ander oogpunt belangryk zyn, .... bovendien in „een afzonderlijk register in eene tydrekenkundige orde. . . . „worden gecatalogiseerd". Deze arbeid moest „met yver aangevangen en voortgezet" worden. Bij elk stuk in 't chronologisch register geboekt, moest naar den inventaris worden verwezen (art. 4).

3. „Nadat het chronologische register voltooid zal zyn, zaj „worden aangelegd een derde register, waarin de belang„ryke charters enz. by art. 4 bedoeld, in eene alphabetische „orde zullen worden geplaatst met verwyzing naar het „chronologische register en naar den inventaris hiervoren „vermeld" (art. 5).

De archivist ontving dus een volledig werkplan, dat practisch in elkander sloot; in de eerste plaats moest 't archief worden geregeld, en daarbij het dossier-systeem zoo streng mogelijk toegepast. Ten einde een overzicht van alle stukken te ontvangen, moest dan een chronologische lijst worden vervaardigd, eerst op ieder dossier en daarna op belangrijke stukken (die men blijkbaar niet in de dossiers, en dus ieder afzonderlijk bewaren wilde); en ten slotte moest een alphabetische (index?) op de laatstgenoemde stukken worden gemaakt. Daarbij moesten de noodige verwijzingen van de registers naar den inventaris worden aangebracht, opdat 't beoogde nut ten volle zou worden bereikt en men niet na in een register het gezochte te hebben gevonden, verplicht was

') Men denke aan de aanschrijving d.d 1827.