is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Om het archief in eeiien alleszins voldoenden staat te brengen", zou volgens 's gouverneurs schrijven aan den minister') nog te doen zijn:

1. „het schiften, inventariseren der ingekomene brieven en „andere schrifturen, gerigt aan de stadhouders, drosten enz. „tot 1795";

2. „het opmaken van chronologische lysten van de in de „paketten aanwezige stukken";

6. „het afzonderen en brengen op den algemeenen inventaris „van zoodanige dezer laatst bedoelde stukken, welke voor de „geschiedenis of ook uit eenig ander oogpunt belangryk zyn";

4. „het inschryven in het chronologische register van dezelfde „stukken, alsmede van de onder de ingekomene brieven zich „bevindende belangryke stukken";

5. „het opmaken van het alphabetische register";

6. „het brengen op den algemeenen inventaris en het chronologische register van alle belangryke stukken van na 1814".

Over den druk van den inventaris kon de gouverneur zich nog niet uitlaten, omdat het werk eerst gereed moest zijn, en in de werken van Magnin vele stukken gedrukt waren; terwijl hij ten slotte de wenschelijkheid betoogde om de oude staten-archieven in betere localen te bergen.

Tegen 1 October 1857 ontving de heer J. S. Magnin op grond van lichaamsgebreken eervol ontslag, zoowel uit zijne betrekking van commies als uit die van provinciaal archivaris2). Tot zijn opvolger werd aangesteld Mr. H J. Smidt, adjunct-commies ter provinciale griffie 3). Op 5 Januari 1859 volgde diens bevordering tot commies 4). In verband met deze persoonswisseling verzochten Gedeputeerde Staten bij hunne missive d.d. '24 September 1857 N°. 42 van den Minister van Binnenlandsche Zaken, te willen bevorderen dat de rijkstoelage, vroeger door Magnin als provinciaal archivaris genoten, voor 't vervolg zou worden ver-

') Missive d.d. 27 Maart 1849 N°. 1793.

2) Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Drenthe in hunne zomervergadering van Julij 1858, bladz. 22, 27, 28.

3) Genoemd verslag bladz. 22, 28.

4) Gelijk verslag over 1869, bladz. 41.