is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgebracht de protocollen, registers en portefeuilles, die vroeger een onderkomen hadden gevonden op kamer N°. 15. Die zolder was met een en ander overladen, en dit gevoegd bij het weinige licht, dat op den zolder doordrong, maakte de daar bewaarde stukken schier ontoegankelijk. De commissaris des konings had, ter verbetering van dezen onhoudbaren toestand, dan ook het vooruitzicht geopend, dat 't voor de berging der bedoelde protocollen bestemd locaal zoo spoedig doenlijk daarvoor zou worden ontruimd '). Aan deze toezegging is in 1858 gevolg gegeven, zoodat toen de oude staten-archieven werden gevonden, behalve op den zolder boven de vergaderzaal der Staten, in een der daarvoor afgestane vertrekken der griffie; naar dit laatste waren de bedoelde registers enz. overgebracht.

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat op den zolder eenige wanorde was ontstaan, zoowel in 't daar aanwezige als het daarbij gevoegde. Van werken kwam daardoor niet veel, de herstelling der orde eischte veel tijd. In 1858 besloten Gedeputeerde Staten daarom tot vertimmering van den zolder, waarbij de archieven betere berging zouden genieten 2); dit was een blij vooruitzicht doch bracht voorshands mede, dat de zolder moest worden ontruimd; m. a. w., dat de oude archieven voor de zooveelste maal den last eener verhuizing ondervonden. Om zooveel mogelijk tegemoet te komen aan 't euvel van 't dooreenraken der stukken, waar men geene gelegenheid bezat, ze tijdens de vertimmering behoorlijk te bergen, zijn de losse stukken inpakken verzameld, opdat niets in 't ongereede zou geraken 3). 't Tijdelijk vrijwel onbruikbaar zijn der stukken was toch van de twee kwaden 't minste. De bouw van de tweede verdieping boven de statenzaal vlotte echter voorspoedig, zoodat de '2 nieuwe localen vrij spoedig konden worden betrokken; in 't najaar van 1859 is, toen de vorst de uitwaseming der versche muren minder hinderlijk deed zijn, alles geborgen in 't grootste

') Concept-jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1857, d d. 21 Januari 1858.

*) Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1858, uitgebracht op 14 Januari 1859.

') Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1859, uitgebracht op 30 Januari 1860.