is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der nieuwe localen, die als zeer doelmatig door den archivaris worden geroemd. Het kleinste vertrek werd nog niet terstond in gebruik genomen; s archivaris voornemen was, daarheen te doen overbrengen alles wat tot het oud-archief behoorde en gevonden werd in eene kamer der „gewone bureaux" en op de bovengang. Hij werd hiervan evenwel nog teruggehouden uit vrees, dat de protocollen en charters hinder zouden hebben van vocht; 't locaal was nieuw gebouwd, lag op 't noorden en kon evenmin als trouwens 't andere worden gestookt'). Eerst in den zomer van 1861 is daarop de overbrenging geschied; eveneens werd in dat jaar een kachel geplaatst in 't vertrek, zoodat men althans niet in de koude behoefde te werken 2).

De boeken, „die eigenaardig tot het oud-archief behooren," werden in 1858 bijeengezocht en op de bovengang der provinciale griffie in behoorlijke orde in eene kast geplaatst3).

De vervaardiging van den index op de notulen na 1795 blijkt terstond te zijn aangevangen; echter niet met betrekking tot de notulen der Representanten 4), maar tot die van 't in 1798 opgetreden Intermediair Administratief Bestuur 3). In 1865 was de index op deze notulen gereed, en werd een begin gemaakt met een index op de notulen van 't Landschapsbestuur, dat van 1805— 1807 Drente bestuurde 5); deze index was bij Mr. Smidt's aftreden in 1866 nog niet voltooid a).

Van den inventaris-magnin werd in 1858—1863 een afschrift vervaardigd en aan Gedeputeerde Staten stuksgewijze, naardat

') Zie 't in de vorige noot genoemd jaarverslag.

•) Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1861 uitgebracht op 29 Januari 1862.

') Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1868 uitgebracht op 14 Januari 1869.

i) De indices op de notulen der Representanten en der Gecommitteerde Representanten zijn van de hand van den archivist J. S. Magnin en moeten dus in 1857 reeds gereed zijn geweest.

s) Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1865 uitgebracht op 27 Januari 1866.

•) Jaarverslag van den archivaris aan Gedeputeerde Staten over 1866 uitgebracht op 28 Februari 1867.