is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoekingen, die hij voor anderen instelde, en de onderzoekers, die zijne hulp van noode hadden: er is geen jaarverslag waarin hierop niet nadruk wordt gelegd. Trouwens het was in den tiid, dat de belangstelling in onze geschiedenis levendig werd; plannen werden beraamd voor een oorkondenboek van Holland en Zeeland '), 't Historisch Genootschap te Utrecht strekte zijn voelhorens uit over 't geheele land 2), overal was of kwam leven.

Moest ik straks wijzen op t verloren gaan van eenige stukken, een aanwinst moet worden vermeld en wel de in bruikleengeving in 1859 door t Rijksarchief aan 't provinciaal archief van Drente van eenige rekeningen van drosten en rentmeesters der domeinen van Drente, door de rendanten afgelegd voor het Hollandsche Hof van rekeningen3). Zeker zal thans, nu 't Provenienzprinzip ongeveer overal is doorgedrongen, geen archivaris de woorden van Mr. Smidt tot de zijne maken, waarmede hij Bakhuizen van den Brink's voorstel aannam: „Eigenaardig „behooren de stukken, naar t mij voorkomt, ontegenzeggelijk »in 't provinciaal archief" *). En even zeker zal thans geen archivaris 't voorbeeld van den rijksarchivaris van toen nog volgen.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat enkele malen uitleening van een archiefstuk heeft plaats gehad; maar niet altijd was de archivaris gunstig gestemd voor zulk eene uitleening, en niet zonder reden 5).

) Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Commissaris des Konings d. d. 21 April 1858 N» 137, 5de Afd. (zie besluit Commissaris d. d. 1 Mei 1858 N°. 1537 en notulen Gedeputeerde Staten d. d 11 Mei 1858 N°. 21).

s) Vergelijk de Kronijk van het Historisch Genootschap en 't ter vergaderingen van zijn bestuur omtrent alle streken des lands medegedeelde

?) Missies van den archivaris des rijks aan den provincialen archivaris d. d. 1 en 22 April 1859, resp. Nos. 36 en 53.

4) Missive van den provincialen archivaris aan den archivaris des riiks d. d. 7 April 1869.

Zo° vroeS '4 Provinciaal kerkbestuur bij schrijven d. d. 3 Februari 1863 N°. 4 van Gedeputeerde Staten om toezending van de in 't provinciaal archief aanwezige kerkelijke stukken aan de predikanten j. B. f Hebbspink en B Sanders ; opdat dezen een nauwkeurig bericht daaromtrent aan de synode