is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de statenvergadering d. d. 5 Juli 1866 werd Mr. H. J. Smidt, die intusschen tot commies ter provinciale griffie was geklommen, met ingang van 1 September d. a. v. benoemd tot griffier der Staten.

Op 1 September 1866 trad hij dus af als archivaris; tot zijn opvolger werd aangewezen de heer G. R. W. Kijmmell, commies ter provinciale griffie, welke betrekking hij bleef bekleeden 1). Deze heeft op de bovengenoemde instructie van 1858 het archivariaat bediend bij de provincie, totdat in 1879 het oudarchief in eigendom overging aan het rijk. Hij is in 1875 voortgegaan met het maken van indices op de notulen en bijlagen der besturen van Drente over 1795—1813, en werkte in genoemd jaar af de indices op de notulen en bijlagen over 1802—1805; waarna hij de door Mr. Smidt aangevangen indices over 1805— 1807 voortzette2), die in 1876 gereed kwamen3). In de volgendo jaren zette hij de indices na 1807 voort, zoodat deze in 1879 waren gevorderd tot 't einde van 1808 4j. Doch tevens schijnt hij zijn tijd te hebben besteed aan de vervaardiging van chronologische lijsten van in dossiers en pakken aanwezige stukken; althans van zijne hand worden dergelijke lijsten aangetroffen, al is 't onzeker, wanneer dit werk door hem werd verricht. Daarenboven zijn nog voorhanden eenige rapporten van zijn hand, die er dus op wijzen, dat ook aangenamer bezigheid van hem werd gevraagd.

„De dagelijksche aangroei van 't provinciaal archief maakt(e) „het vioodig, meerdere gelegenheid tot berging te hebben." Daartoe wenschten Gedeputeerde Staten „de nog open gebleven .vakken op den zolder van't gouvernementshuis tot bewaarplaats

zouden kannen inleveren. Dit verzoek kon natuurlijk niet worden ingewilligd, hoewel de bereidheid om den heeren ten gouvernemente inzage te geven uitdrukkelijk werd vastgesteld.

*) Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Drenthe, uitgebragt in hunne zomervergadering van July 1867, bladz 4 en 5. Het

tractement van den archivaris blijkt intusschen van /' 300. - (f 150. 1- f150.—)

tot /'500.— te zijn geklommen.

*) Verslag als voren over 1875 bladz. 11, 12 *) Verslag als voren over 1876 bladz. 7.

4) Verslagen als voren over 1877 bladz. 28, 1879 bladz. 33.