is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„in te richten. De door (hen) geraadpleegde deskundige achtte "het evenwel onraadzaam om, zonder versterking, dat (zuidelijk) „deel van den zolder tot bewaarplaats voor de archieven te gebruiken." Daarom vroegen Gedeputeerde Staten de vereischte f300,— van de regeering aan '). Deze werden voor 1871 toegestaan, waarna 't werk is uitgevoerd 2).

18*9 zette zich echter voor de staten-archieven niet gunstig in. Was in 1877 de ruimte reeds ontoereikend gebleken en dit gebrek er in 1878 niet op verbeterd; was men bovendien in de plaatsing der kasten geenszins vrij, omdat rekening moest worden gehouden met de draagkracht der zolders1); in 1879 moest de archivaris zich terugtrekken uit 't derde locaal, waarin hij werkte en dat ook den bezoekers gelegenheid gaf voor hunne persoonlijke nasporingen. In de kleine archievenkamer, 't eenige der beide vertrekken, dat verwarmd kon worden, moesten dus de archivaris en de bezoekers hunne tenten opslaan 4).

Dit gaf Gedeputeerden Staten aanleiding om nader te overwegen de missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken d. d. 30 November 18*7 N°. 31 Afd. VI, waarin hij had gewezen op de wenschelijkheid van splitsing der betrekkingen van archivaris en commies. Zij berichtten aan den minister, dat zij waren „te rade geworden, of de beide betrekkingen niet zouden „kunnen worden gescheiden en die van archivaris opgedragen „aan iemand, die zich daaraan meer bepaald zal kunnen wijden." t Eenige bezwaar scheen hun van geldelijken aard; immers de commies zou moeten missen 't salaris als archivaris en 't was billijk dit verschil aan te vullen, omdat zijn bureautijd dezelfde zou blijven®).

De minister ging hierop terstond in: splitsing was beter, de heer Kijmmell werd door Gedeputeerde Staten met lof genoemd

) Verslag \ an Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Drenthe, uitgebragt in hunne zomervergadering in July 1870, bladz. 9, 10.

a) Verslag als voren over 1871, bladz. 12.

3) Jaarverslag van den provincialen archivaris over 1877.

*) Jaarverslag van den (rijks)archivaris in Drente over 1879, in Verslagen omtrent 's rijks oude archieven, II bladz. 76.

') Missive d.d. 14 Maart 1879 N°. 40.