is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte moet nog gegeven worden eene korte toelichting op den inventaris der oude staten-archieven.

Deze archieven bestaan, zooals ik reeds heb opgemerkt, uit de archieven der verschillende gewestelijke besturen, die elkander in den loop der tijden zijn opgevolgd tot het herstel van de onafhankelijkheid der Nederlandsche gewesten in 1813. De afwikkeling van zaken heeft zich ook na December 1813 nog eenigen tijd voortgezet, waardoor de inventaris niet zuiver met dien termijn kon worden afgesloten, maar zelfs tot in 1816 voor enkele zaken doorloopt.

Uit verschillende registers blijkt, dat men nóch in 1795 noch in 1798 nóch in 1799 nóch in 1802 de loopende archieven heeft afgesloten; eerst in 1805, bij het optreden van het Landschapsbestuur, is dit geschied. Wel heeft men voor de notulen telkens nieuwe registers aangelegd en vele serieën afgesloten met de bestuurswisselingen, doch andere registers (die der brieven, die der ordonnantiën van betaling e. a.) zijn vervolgd onder opvolgende besturen tot 1805. Zoodoende moest de splitsing in rubrieken in de eerste plaats worden aangebracht in 1805. De latere bestuurders vormden telkens weder een geheel zelfstandig archief, zoodat na 1805 voor 't archief van ieder nieuw bestuur eene afzonderlijke rubriek kon worden aangenomen.

Eene andere eigenaardigheid, die terstond opvalt, is, dat omstreeks 1800 de vorming van dossiers zoo groote vermindering ondergaat en ook de serieën bijkans geheel ophouden. Steeds meer werd het gewoonte de ingekomen en de minuten der uitgaande stukken te voegen bij de minuten van het bij de bestuurders verhandelde; eene gewoonte die sedert vaststaand is geworden, zoodat thans in de nieuwe archieven van den gouverneur en de Gedeputeerde Staten zeer weinig dossiers worden gevonden.

De onderverdeeling der staten-archieven tot 1805 kon voor een groot deel rusten op de oudtijds toegepaste splitsing.

Wij zagen boven reeds, dat afzonderlijk geborgen zijn geweest de archieven der abdijen te Assen en te Dikninge. Dit waren afgesloten archieven, toen zij werden opgenomen in 't statenarchief, er was dus geen bezwaar ze als zoodanig te behandelen