is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent uit de oude inventarissen ontvangen, geven ons geen helder overzicht, welke stukken in deze rubriek waren opgenomen. Van sommige stukken zijn wij zeker, van andere niet. Niet geheel zuiver was men bovendien vroeger te werk gegaan, waarschijnlijk omdat meestal de omstandigheden dwongen tot vlvigge inventarisatie en omdat de stukken na gebruik niet altijd waren opgeborgen ter plaatse, waar zulks behoorde; tegen een juiste, systematische schifting heeft men toen blijkbaar opgezien. De titel is echter volkomen duidelijk, en zoo was deze rubriek, op grond van 't geen de oude inventarissen ons omtrent haar leeren, zonder bezwaar te reconstrueeren.

4 Kerkelijke zaken. — Toelichting schijnt ook hierbij, na 't geen reeds werd opgemerkt, overbodig. In aansluiting aan deze rubriek is echter voor de gelijkvormigheid eene nieuwe rubriek aangenomen :

5. Militaire zaken. — Dezelfde overweging toch, die in 1679 had doen besluiten tot het vormen der rubriek Kerkelijke zaken, moest nopen tot het aanbrengen van deze rubriek. Te meer omdat ook de omvang dezer rubriek zulk eene afsplitsing rechtvaardigt.

6. Van Commissiën zijn ook tal van stukken tot ons gekomen, voor het overgroote deel in dossier-vorm. Commissiën, die niet ad hoe waren benoemd doch een meer zelfstandig bestaan leidden en daarom ook resolutiën hadden gevormd, waren er slechts weinige. En van vele commissiën hingen de stukken, die tot ons zijn gekomen, somwijlen zóózeer samen met andere dossiers over dezelfde zaak, dat het hoogst onpractisch zou zijn, ze niet bijeen te plaatsen; men vindt ze dus beschreven bij de overige dossiers. Voor de stukken der overige commissiën, die niet zulk een nauwen samenhang met andere dossiers vertoonden, is eene afzonderlijke rubriek aangenomen.

7. Bekeningen. — Blijkens bijna alle inventarissen werden de rekeningen van de aan 't gewest verantwoording schuldige ambtenaren bijeenbewaard en afgezonderd van de overige archivalia. Deze gewoonte der landschapssecretarie is niet vreemd, in de meeste zoo niet alle archieven werd zij toegepast. Een groot voordeel was bij die afzonderlijke bewaring: men kon de rekeningen van eenzelfde administratie bijeenvoegen, de stukken behoefden niet als bijlagen bij de notulen te worden bewaard, en verder had men op deze wijze in éene rubriek een