is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Van 1594 zijn voorhanden 2 stukken: eene „memorie „om te proponijren", gedeeltelijk voorzien van de besluiten door den landdag genomen, en eene gewaarmerkte „resolutie"' d d. 4 Sept. 1594 betreffende de betaling vau nieuwe schansen bij de passen door de moerassen van Drente.

De memorie van den landschrijver d.d. circa 1590, vorderende afhooring van zijne rekening, bevat in dorso aanteekening van het ten landdage daarover opgemerkte. Bij de stukken, afkomstig van den landschrijver Hkimbich van Rossüm, is een door den Raad van State geapostilleerd request d.d. 1590 over dezelfde zaak (Conc. Inv. Arch. Ambt. enz. N°. 50).

2. „Eenige resolutiën van landtsdagen en(de) van de heren „Drost ende Gedeputeerden van anno 1600." — Minuteeleresolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d '29 December 1601, en van „Gedeputierden der landtschap Drente" d.d. 29 October 1600.

1 omslag.

3. Agenda's voor de landdagen van 1642,1656, 1658, 1771, 1779.

1 omslag.

4. „Minuten van de landtsdagen, beginnende den 16 February ,1620 tot opten 25 February 1624, beide incluis." — Minuteele resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden. 16 Februari 1620—1772 Juli 10.

I portefeuille.

NB. Aanwezig zijn minuten d.d. 16 Februari 1620—1624 Februari 25, 16 Augustus 1625, 19 Februari en 22 Mei 1627, 30 Juli 1634, 6 September en 5 December 1643, 29 September 1664, 10 Juli 1772.

5. Protocol van resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden. 29 December 1601 —1618 September 14.

1 deel.

NB. Hierin komen voor de krachtens besluit van 18 December 1618 op den rekendag van 7 Juni 1619 doorgehaalde resolutiën van 29 December 1601—1603 September 23, ten tijde dat tusschen Ridderschap en Eigenerfden ernstig verschil van meening bestond. Bij dat besluit werd den secretaris Hübertus Wkijnichman gelast, een nieuw register van resolutiën op te maken, met weglating van de aanstoot gevende plaatsen (vergelijk deel I van Inv. N°. 6).