is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Protocol van resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden. 29 December 1601 — 1794 November '25.

20 deelen.

NB. Het eerste deel (loopende over 29 December 1601 —1626 November 13) is aangelegd krachtens besluit van den rekendag van 7 Juni 1619. Zie de noot bij N°. 4. Een afschrift van de resolutiën, e. 1772—1794 vervaardigd, wordt gevonden in het archief van den Etstoel (onder N°. 160).

7. Afschrift van den alphabetischen index op het protocol van resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden. (Laatst 18<le eeuw).

7 deelen.

NB. De landschapsklerk W. H. Hofstede vervaardigde in de 2de helft der 18Je eeuw een index op 't protocol van resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden. Deze index berust thans in het provinciaal museum van oudheden te Assen, 't In den tekst genoemde afschrift werd daarnaar gedeeltelijk in 't laatst der 18de eeuw vervaardigd door de hand, die een stuk schreef aanwezig in Inv. N°. 315 (afdeeling Limieten). De latere provinciale archivaris J. S. Magnin heeft dit afschrift voor het overige deel aangevuld.

8. Alphabetisch „Register van de prothocollen der landtsdagen „en hetgene daarin is vervattet van den jare 1628" tot ± 1714. (Begin 18de eeuw).

1 deel.

9. Alphabetisch „Register op de resolutiën van Ridrfem^rt^ „en Eygenerfden, beginnende 1757" tot 1792. (2de helft 18de eeuw).

1 deel.

NB. Het register is vervaardigd door den klerk ter landschapssecretarie, later secretaris, W. H. Hofstede.

ÏO. „Extraheerde landsdagen van 1601 tot 1650 incluis". — „Resolutiën bij de Staten der landtschap Drenthe genomen op „hunne landtsdaegen, beginnende met den jaere 1601 incluis tot „op desen jegenwoordigen tijdt. Sijnde generael ende den ingezetenen van deselve landtschap in 't gemeen aengaende, ge-