is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 iebr. 1751, den dag van zijne eedsaflegging als secretaris.

Het doel van dit protocol schijnt te zijn geweest, en althans reeds spoedig te zijn geworden, een memorandum voor den secretaris met betrekking tot hetgeen door hem ter uitvoering der genomen besluiten te doen was. Vandaar toevoegingen als „ordre gegeven", „ordre gestelt", „is gedaan".

Dit protocol is niet zonder belang. Wel bevat het eenerzijds niet alle besluiten, door Drost en Gedeputeerden op hunne gewone vergaderingen of op den rechtdag genomen; doch het bevat aan den anderen kant tal van besluiten, die men tevergeefs in die resolutiën zoekt, en die toch daarin hadden moeten worden genotuleerd (beschikkingen over landschapsgoederen (b.v. 17 Dec. 1749), omtrent het rectoraat te Meppel (5 October 1754) enz.). Sterker nog. De secretaris vermeldt eenige besluiten onder het hoofd „Acturn in collegio den 17 December 1749"; het protocol van resolutiën kent dezen datum zelfs niet. Evenmin resolutiën die zouden passen onder een hoofd „Actum Assen den 9 Julij „1750". Enz. Bij vergelijking van dit protocol met genoemde resolutiën blijkt dus, dat de besluiten van het College veelal, zoo niet meestendeels, „onder onsjes" zijn geweest. Viel dit reeds te vermoeden uit den geringen omvang der resolutiën, dit protocol, gehouden door den landschapssecretaris, geeft ons daarvan de zekerheid. Hieruit blijkt immers ook, dat Drost en Gedeputeerden besluiten namen, telkens wanneer zij bijeen waren (door hunne gewone vergadering, door een rechtdag, door den landdag, door 't lotting, in commissione, enz.). Doch juist daarom is dit protocol van groote waarde, omdat het ons tal van besluiten doet kennen, die elders niet zijn te vinden. Het dient dus ter aanvulling van het protocol van resolutiën.

Behalve het bij Drost en Gedeputeerden verhandelde komt in 't protocol voor eene aanteekening omtrent eene bespreking van den secretaris met den drost (27 Nov. 1749).

18. „Missiven van verscheijdene drosten, in een liasse, no»teert „Drosten"." — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan drosten van Drente 20 Januari 1601—1673 Juü 9.

1 doos (verbroken lias) en 1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn brieven over 20 Januari 1601 — 1654 September 23 en 22 Maart 1671 — 1673 Juli 9.