is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het begin der 17de eeuw was het gewoonte deze stukken te liasseeren. Na het overlijden van den landschapssecretaris Hubebtus Weijnichman (1627) werd deze gewoonte prijs gegeven. Af en toe werd echter nog een stuk aan de lias gehecht. De lias loopt door tot 26 Juni 1638, terwijl de niet-geliasseerde serie begint met 7 December 1628. Over 14 Mei 1632—1634 Maart 21 zijn geen stukken aanwezig.

19. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van den landschrijver Mr. J. Schickhabt.

1 November 1633—1652 ^TrïrSr^

Juli 23

1 portefeuille.

NB. In Inv. N°. 91 komen vo®r geliasseerde brieven van Schickhart aan D. en G. en den secretaris STRUüCKOver 1624—1640.

20. „Een liasse geteyckent „Dinckspillen ende caspels int „„particulier"."— Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan dingspelen en kerspelen in Drente. 5 Juni 1604 — 1629 Augustus 28, 7 Oct. 1634, 6 Nov. 1654.

1 portefeuille (gedeeltelijk verbroken lias).

NB. In het begin der 17de eeuw was het gewoonte deze stukken te liasseeren. Na het overlijden van den landschapssecretaris Hübeetüs Weijnichman (1627) werd deze gewoonte prijs gegeven. Deze lias is echter vervolgd tot 26 Juli 1629, terwijl de nietgeliasseerde serie begint met 28 Augustus 1629. Van deze laatste serie zijn slechts 4 stukken aanwezig, resp. uit de jaren 1629, 1634 en 1654 (2).

Over 6 Juni 1604—1609 Mei 31 zijn geene stukken aanwezig. Een brief d.d. 1703 aan de kerspelen vindt men in Inv. N°. 94.

21. „Een liasse, genoteert „Scholten", continerende verschey„dene brieven aen schuiten ende rescriptiën daerover gevolchdt". — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan schuiten in en buiten Drente. 31 Juli 1602—1627 Mei 23

1 portefeuille (verbroken lias).

NB. Een minuteele brief d.d. 1652 aan, en brieven d.d. 1708, 1734, 1774 en 1780 van schuiten vindt men resp. in Inv. N08. 91 en 94.