is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37. „Een liasse van „Besaijde landen", alsoo geteyckent". — Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden met betrekking tot de vervaardiging van de registers der bezaaide landen. 1620.

1 stuk (van een verbroken lias).

NB. Van deze lias, genoemd in den inventaris d.d. 1627 (Inv. N°. 918 (afd. Varia)), is slechts aanwezig eene na circulatie wedergekeerde aanschrijving van Drost en Gedeputeerden aan de pachters tot het inleveren van afschriften der registers.

Zie voor de registers Inv. N08- 620 en 621 (afd. Varia).

38. Minuten van acten, commissiën en instructiën voor vertegenwoordigers en ambtenaren van Drente 16 Juni 1603—1795 Mei 12.

2 portefeuilles (gedeeltelijk verbroken lias)

NB. Aanwezig zijn minuten uit de jaren 1603—1654, 1665—1673, 1677, 1689, 1690, 1694, 1695,1702,1714,1718,1727, 1754, 1760, 1769, 1782, 1795.

In het begin der 17de eeuw was het gewoonte deze stukken te liasseeren. Na het overlijden van den landschapssecretaris Hubertus Weijnichman (1627) werd deze gewoonte prijs gegeven. Af en toe werd echter nog een stuk aan de lias gehecht. De lias loopt door tot 15 Oct. 1630; terwijl de niet-geliasseerde serie begint met 1 Oct. 1617. De inventaris d.d. 1627 (Inv. N°. 918 (afd. Varia)) vermeldt geen lias van deze natuur; misschien warende hier bedoelde stukken gehecht aan een der andere liassen.

Hierbij ook enkele grossen van de genoemde stukken, waarvan enkele de aanteekening hebben, dat de opdracht is uitgevoerd. Bij die d.d. 16 Dec. 1794 is aanwezig eene: „memorie voor de „collecteurs". Onderscheidene stukken hebben dorsale opschriften.

Zie de noot bij Inv. N°. 157.

39. Minuten van plakkaten, publicatiën en notificatiën, uitgevaardigd door Ridderschap en Eigenerfden. 1 Maart 1636-1794 Aug. 26.

1 portefeuille.

NB. De bewaard gebleven minuten der in den tekst genoemde stukken waren slechts weinig in aantal. Daarom is de verzameling zooveel mogelijk aangevuld met gedrukte exemplaren.