is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Aanwezig is slechts eene briefwisseling van Drost en

edeputeerden met de Staten-Generaal met betrekking tot de

voorziening ,n de administratie der goederen van 't klooster ter Apel.

87. „Een liasse genoteert Lingen, Oldenseel ende Groll " — bevattende brieven door Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door dat college verzonden aan

1623'Trai El?," " a°dit<mre° die PlMlSM,'

1 doos (verbroken lias)

NB. Vergelijk de noot bij de lias „De raetsheeren van den „conmck Broersema ende Cuirmans" (Inv. N°. 88).

d (f'2? Oct66 Hi25inUt6ele brief ^ lNDEVELDE drost te Lbgen

88. «Een liasse van concepten van brieven an Cuirman „en e Broersema naer Lingen geschreven, met de rescriptiën van „ eselve; geteijckent „De raetsheeren van den coninck Beoersema

MaTr^'2?1"^^"'" 16 Februari 1622' 7 Januari 1624-1630

1 doos (verbroken lias).

n XBvoVergeliJk hierbij de lias „Lingen, Oldenseel ende Groll" (Inv. A . 87). — Eene gemotiveerde scheiding tusschen beide liassen is niet aan te brengen. Omdat door de raadsheeren geantwoord werd op eene missive gericht aan „superintendent en assesseur „van des vyandes contributiën", zijn alle brieven gericht aan of alkomstig van dat college hier gelegd; doch is dit juist? - De superintendent was Otto van Egmondt, assessor was Bernard

-DOÏÏCAMP.

Hierbij een afschrift van een schrijven d.d. 2 Mei 1626 van Isabella Clara Eügenia aan den conseillier Cugerman „receveur „des contributions de la Drenthe."

8». Brieven door Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretans ontvangen van, en minuten van brieven door dat

S/.Tt 6Ü secretaris verzonden aan Hesman van Munster. 26/16 Juni 1624—1627 April 28.

1 portefeuille (verbroken lias).

NB. Herman van Munster was „Con. Maj». raedt ende ontfanger „van desselffs contributiën op dese syde Rijns".