is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een paar brieven van H. van Munster over eene prebende te Dikninge zijn te vinden aan de lias „Particularia" (Inv. N°. 91), waar zij oudtijds bewaard werden.

Een lias als hier bedoeld komt in den inventaris d.d. 1627 (Inv. N°. 918 (afd. Varia)) niet voor. Wellicht waren deze brieven aan een der andere liassen geborgen.

0O. Minuteele brieven van aanbeveling door Drost en Gedeputeerden verzonden aan verschillende autoriteiten. Maart 1677.

1 omslag.

NB. De inventaris Magnin d.d. 1829 vermeldt onder 21 q eene verzameling „Brieven van recommandatie aan, van en voor diversen, 1666—1667". Evenals in andere nummers van dien inventaris behoeven de jaren niet juist te zijn. Hier zijn aanwezig 2 minuteele brieven, aanbevelende A. W. de Coninck voor eene kapiteinsplaats, waarvan een de aanteekening 21 q heeft.

91. „Verscheydene missiven aen de H. H. Drost ende Gedeputeerden, geteijckent „Particularia", in een liasse". — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Geputeerden en den landschapssecretaris ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan verschillende personen en autoriteiten. .. >) Maart 1598—1677 Januari 10.

1 portefeuille (gedeeltelijk verbroken lias).

NB. De lias loopt over Maart 1598—1640 Juni 22. De niet-geliasseerde serie, loopende over 1634—1677, is gevormd uit de brieven van de colleges en personen, waarvoor geene afzonderlijke verzamelingen werden aangelegd.

De hierbij aanwezige brieven d.d. 1634 en 1641, gevlekt evenals een paar stukken uit dien tijd onder de rubriek Domeinen (afd. Varia) ingedeeld, zijn misschien 't vervolg van de lias Domeinen.

92. Brieven ontvangen door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden. 13 Januari 1678—1690 Februari 26.

1 portefeuille.

NB. Bij den brief d.d. 10 Januari 1687 van den drost van Pallandt is ook aanwezig een minuteel antwoord.

Was in 1627 bet liasseer-systeem verlaten (althans in hoofdzaak),

in 1678 werd door den secretaris L. Nijsingh weder een nieuw

') De datum is in den brief niet ingevuld.