is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„goederen tho Assen", door den rentmeester van Assen op 9 Januari 1602 ingediend bij Drost en Gedeputeerden;gefolieerd 1-7b de resolutiën van Drost en Gedeputeerden, genomen met

ifino i'fif/ï de abdij6D te 188811 eD Dikninge> over 7 Januari lb02 —1614 December 21 (gefolieerd 1 — 135);

NB. Deze resolutiën zijn gedeeltelijk ook te vinden in 't protocol van resolutien vermeld in Inv. N'. 14, terwijl ook resolutiën voorkomen, die daar niet worden aangetroffen.

c. afschrift of aanteekening van de ordonnantiën van betaling, door Drost en Gedeputeerden geslagen op de rentmeesters van Assen en Dikninge, 4 October 1602-1638 November 10 (gefolieerd 1—104). s

1 deel.

15». Register van „Resolutiën. acten ende verclaeringen „raekende de conventen Assen ende Dickninge, gedaen bij d'H

£r°st ,ende Gedeputeerde der landtschap Drenthe". 11 Januari 1615—1620 December 7.

1 deel.

NB. Van dit register is alleen beschreven fol 1—84

De acten van 7 Januari 1602-1614 December 21 vindt men m Inv. N°. 158.

160 „Canon. Resolutiën omtrent die te Assen. 1767 1803" —

Protocol der besluiten van Drost en Gedeputeerden en de hun opgevolgde besturen met betrekking tot de goederen, afkomstig

Ian e fo J? , te As'sen' Met alphabetisch register der persoonsnamen. 13 Februari 1767—1803 Februari 25.

1 deel

NB. De requesten, naar aanleiding waarvan meestal de besluiten werden genomen, zijn meerendeels ook opgenomen.

-De besluiten werden genomen overr

13 Febr. 1767-1788 April 28 door Drost en Gedeputeerden;

r.p im-™8 j"usri ,e <•

28 Augustus-28 December 1798 door het Intermediair Administratief Bestuur j

Fiïïncï™1 17"~1802 FebrUari 5 d°°r de C°mmlasie van