is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Juli 1802 en 25 Februari 1803 door (de Commissie uit het Departementaal Bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente).

161. „Cloosterveen. Resoluties en verkoopingen van veen. ,1765—1773" — Met alphabetischen index op de onderwerpen en (los achterin) gedrukte concept-voorwaarden der verkoopingen.

1 deel.

NB. Het boek bevat:

a. de resolutiën van Drost en Gedeputeerden met betrekking tot de bezittingen van Drente in Kloosterveen, 19 December 1765—1773 October 3;

b. de voorwaarden en verbalen der verkoopingen van veengronden aldaar, behoorende aan Drente, 1771— 1773;

c. de notulen der sommen, die ingevolge die verkoopingen jaarlijks aan 't landschap moesten worden betaald, 1765—1773.

3. Sententiën omtrent geestelijke goederen.

162. (Protocol van) „Sententiën van giestelicke goederen (bij Drost en Gedeputeerden) „gepasseert opte anclachten Her„manni van Wokmbs loco advocati fiscalis, 1603,1604, 1605, 1606; „opte anclachten in voirgaende qualiteit doctoris Melle Brunsema, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612. 1613". 7 September 1603-1613 Mei 5.

1 deel.

NB. Volgens art. 9 der instructie d. d. 8 Dec. 1601 voor het college van Gedeputeerden waren zij verplicht te zorgen, „dat die „voors. predicanten, schoolmeesters ende costers versien wordden „ende mogen genieten nootdruftich onderholdt, ende tot dien eynde „voorderen, soo dickwils noodich wesen sal, de rekeningen van de „kerckvooghden; nemende voorts oock opzichte, dat de geestelycke „goederen tot godtsaligen saecken ende egeenssints tot privaten „nuth misbruyckt wordden."

') Zie ook de noot bij afdeeling D, I.

4