is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerden ,1! !ï waar8chij"lijk de jurisdictie van Gedepu-

na^r-lT ^ rï g ^ ^ gee8t6lÜke goederen. En't was LpaaJde ijk met het oog op de laatste aangehaalde woorden, dat het college een advocaat-fiscaal aanstelde, die moest opsporen de reeds verduisterde en waken tegen de verdere verduistering van geestelijke goederen.

De geschillen over geestelijke goederen tusschen predikanten, kerkvoogden enz en particulieren werden door Drost en Gedeputeerden behandeld op hunne gewone vergaderingen

Tot 1 September 1609 bevat dit protocol beslissingen in geschillen op vorderingen van den advocaat-fiscaal. Daarna zijn ingeschreven 4 beslissingen van de tweede soort (d.d. 10 Dec. 1612 7 en 21 Januari en 5 Mei 1613), waarvan alleen de eerste niet'voorkomt in t protocol van resolutiën van D. en G. op hunne gewone vergaderingen. Deze 4 beslissingen betreffen de 0. L. V-vicarie ( 8 6 en 3 e) en de St. Martens-vicarie (2de en 4de) te Dwingelo.

163. Stukken betreffende processen over geestelijke goederen op vordering van den advocaat-fiscaal, behandeld voor Drost en Gedeputeerden. 1604, 1607.

1 omslag.

Slechts zijn aanwezig stukken betreffende procedures van den advocaat-fiscaal tegen:

a. Paulüs van Noia, als rentmeester der O. L. V.-vicarie te Dwingelo, over 't collatie-recht, 1604;

NB. Is dit misschien het proces bedoeld iD N°. 30 van de lijst

vlria)0)? m de" lnV6ntaris dd' 1679 (Inv. N°. 919 (afd

b Claes Lambers tot afgifte van eigendomsbewijzen aan de kerkvoogden van Die ver, 1607.

Deze stukken kunnen behoord hebben tot het archief van den advocaat-fiscaal.

4- Sententien omtrent de generale middelen J).

q1?4' by,rotoco11 van sententiën over de generale middelen " — 3 Protocollen van de sententiën van de generale middelen, questien van 1602 tot 1629 (sic) beyde incluis". — (Protocol van)

') Zie ook de noot bij afdeeling D, I.