is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sententiën (door Drost en Gedeputeerden) gepasseert tusschen „de pachtenaers der generaele middelen ende d'ingesetenen van „de landtschap". 19 Januari 1602 — 1628 December 4.

3 deelen.

5. „Acten opte remissie van de omslagen."

165. „Register van verscheidene acten opte remissie van de „omslagen". 11 Januari 1622—1731 November 7.

12 deelen.

NB. Dit „register" is een protocol.

6 „Register van verzegelde brieven."

166. „Register van verzegelde brieven van verkopingen „1630—1789". — Register van beschikkingen, door Drost en Gedeputeerden en het Intermediair Administratief Bestuur genomen omtrent onroerende bezittingen van Drente, en van enkele andere stukken. 24 September 1629—1789 Juni 27.

1 deel.

NB. In hoofdzaak zijn aanwezig acten van uitgifte in erfpacht, pandschap en beklemming, van afkoop van erfpacht en tienden, van overdracht van onroerend goed en van goedkeuring omtrent verplaatsing der erfpacht.

Daarnaast komen voor: een acte (d.d. 12 April 1632) tot verheffing van ter Heyl tot een havezate, ten behoeve van den drost C. v. Euwsum;— eene obligatie (d.d. 16 Augustus 1694) van

den ritmeester G. Struuck wegens achterstallige erfpacht; aan-

koopbrieven (d.d. 29 Mei 1766) van de heerlijkheid Ruinen en (d.d. 23 April 1767) van de Smildervaart; — en eene acte van compromis over de grensscheiding tusschen Zuidwolde en Lutten.

Van 't Intermediair Administratief Bestuur zijn alleen aanwezig afschriften van stukken betreffende den verkoop van een strook grond bij de Lokbrug te Havelte.