is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de invoering der crimineele ordonnantie d.d. 9 Juli 1570, met verzoek om handhaving der in afschrift bijgevoegde Drentsche privileges en verbetering der rechtspraak op aangegeven wijze. (Laatst i6de eeuw).

1 stuk (liasstuk).

209. Verklaring van 's konings stadhouder, gouverneur en kapitein-generaal over de Erfnederlanden, dat hij aanneemt 't voorstel van Drente met betrekking tot de namens den koning verzochte bede. 6 Febr. 1571.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 138.

210. Verklaring van Philips Numan, deurwaarder van 's konings Secreten Raad, omtrent de inlevering door Drente bij dien raad van hare „costuymen" en landrechten en de deponeering dier stukken onder den „audiencier". 14 Februari 1571.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 139.

211. Verklaring van koning Philips, dat de 14400 ponden, door Drente in Juli 1572 ten behoeve van de bezetting binnen Groningen opgebracht, in mindering zullen strekken aan de eerste te bewilligen bede. 10 Juni 1573.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 141.

212. Bekrachtiging doorkoning Philips van de uitspraak d.d. 1573 door den proost van S'. Marie te Utrecht over de verhouding tusschen Drente en den bisschop van Groningen. 22 Dec. 1573.

1 charter.

NB. Zie regest N®. 142.

213. „Acte in fran^yn van den heere van Billij in date „den 2 Septembris 1575, continerende dat de lantschap Drente ,tot behove van den coninck van Spaniën een vereeringe ende „gratuiteit gedaen heeft van 15800 carolus g.; met belofte van „haer te hanthaven bij hare privilegiën".

1 charter.

NB. Zie regest N°. 144.

') Doch hier ontbrekende.