is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Limietscheiding.

a. Stukken betreffende de vaststelling van grenzen tusschen marken en de verdeeling van gemeenschappelijke gronden in Drente.

214. Kaart van de markescheiding van Bonnen. 1764.

1 kaart

NB. De kaart werd op 22 Mei 1764 gecopieerd door den landmeter A. Meürsiüge.

215. „Limiten Hyken, Halen, Witten, Seyen, Anreep". — 1641.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn slechts:

o. 't afschrift eener overeenkomst, waarbij gevolmachtigden van „de generale gemeente" van 't dorp Appelscha overdragen aan Gerrit Dijckman de venen gelegen in Appelscha, voor zoover deze zich uitstrekken westwaarts tegen de scheiding van Diever, Legio en Hijken;

b. 2 kaartjes betreffende de scheiding tusschen Hijken en Legio.

216. Commissie van Drost en Gedeputeerden op de heeren van Echten en Selbach tot bijwoning, ten overstaan van de rentmeesters van Dikninge en Assen, van de scheiding tusschen Anreep en Halen. 1660.

1 omslag.

NB. Aanwezig is de grosse en een ongeveer gelijktijdig afschrift.

217. Overeenkomst tusscheD gecommitteerden van Drente en de veengenooten van Hijken, regelende de scheiding tusschen de Haler- en Witter- en de Hijker-venen (5 exx.) Met een kaartje op last van partijen geteekend, met begeleidend schrijven van den landmeter aan den landschapssecretaris. 1681/2.

1 omslag.