is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze stukken berustten blijkbaar reeds zeer geruimen tijd bijeen. Drie exemplaren der overeenkomst zijn door partijen onderteekend.

218. „Accoord wegens de veenen tusschen die van Hijken „ten eenre en die van Halen en Witten ter andere zijden, van „den 18 Augusti 1881. 153". — Overeenkomst tusschen gecommitteerden van Drente en de veengenooten van Hij ken, regelende de scheiding tusschen de Haler- en Witter- en de Hijker-venen; met een extract-resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 7 Maart 1682, houdende bekrachtiging van deze overeenkomst. 1681/2.

1 dossier.

219. Stukken afkomstig van de door Drost en Gedeputeerden benoemde commissie om met de mede-eigenaren van Halen en Witten het Ossebroek en de venen aldaar te scheiden. 1742.

1 dossier en 1 kaart.

NB. De hierbij gevoegde kaart behoort vrij zeker hier.

Hierbij eene (minuteele ?) memorie van het verrichte door de in 1740 door Drost en Gedeputeerden benoemde commissie—, naar aanleiding van een request van de landschaps-meiers te Witten, — om te trachten, die van Witten en Halen in der minne te vereenigen over het gebruik of de scheiding van hunne gemeenschappelijke weide, het Ossebroek; met een kaartje.

220. Stukken betreffende het geschil tusschen de Homans en de overige markegenooten van Yde over het aandeel, dat den eersten bij de scheiding der marke toekomt. 1615.

1 omslag.

221. Stukken betreffende de onderverdeeling van de Osseweyde en het Weeckebroeckien tusschen de daarin bij de markescheiding van Yde gerechtigd verklaarden. 1671.

1 dossier.

NB. Tot de gerechtigden behoorde 't landschap.

222. „Loon. Scheijdinge van (de) marcke naer Rhee aen". 1640.

1 omslag.

5