is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. 't Rentambt Assen was medegerecbtigde.

Aanwezig zijn:

a. eene (kopieele ?) acte van scheiding tusschen de markegenooten van Loon van hunne marke;

b. eene kaart.

223. „57. Kapport bij den heere Johan Huisinge gedaen „den 16 September 1650, aengaende die scheydinge van de marse „ende andere marcklanden omme Coevorden gelegen. Coevorden „1650", — „wegens de landtschaps dominiën. 57". — Met 2 kaartjes. 1650. 1 dossier.

NB. J. Hüijsinck vertegenwoordigde het landschap wegens hare domeinen.

224. „Coevorden". — „Rappordt voer Johan Huysingh tot „Wachtum angaende de scheydinge van Coversche ofte Drosten „broeck, van de venen bij de Vyf Cruysse, van 't grone bylanges „het Borgerbroeck, ock de middeldeurscheydinge van Holwardt. „Overgegeven den 10 Martij 1651". — Met 2 kaartjes. 165L

1 dossier.

NB. J. Hüijsinck vertegenwoordigde het landschap wegens hare domeinen.

225. „Proces over Nylande en contract over de opdrift. „1745 116". — Stukken betreffende het geschil tusschen Drente met eenige medegewaarden en Roelof Lambers c.s. over het gebruik dier marke. 1744/5.

1 dossier.

226. Stukken betreffende de scheidsrechterlijke oplossing van het geschil tusschen Drente en de markegenooten van Norch, Zuid- en Westervelde over de grensscheiding hunner venen. 1742.

1 bundel.

227. Vidimus, door Drost en Gedeputeerden afgegeven, van de acte van scheiding der marke van Orvelte d.d. 1642. 1652.

1 stuk.

228. Acte waarbij tegenover Russchen aan de buren van Roswinkel wordt toegekend het uitsluitend recht op dat Eisbroeck. 1542.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 109.