is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229. Getuigenverklaringen, dat die van Valte nimmer aanspraak hebben gemaakt op de gemeene buurmarke van Roswinkel noch op 't omtuinde land aldaar 1548.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 110.

230. Authentieke verklaring omtrent de inbeslagneming van ossen van buren van Roswinkel, omdat zij het aan Yalte behoorend Dijcke- of Mandebroeck hadden beweid, en omtrent hunne belofte den drost de breuke te zullen betalen. 1617.

1 charter.

231. Stukken betreffende geschillen tusschen de buren van Roswinkel en van Weerdinge over de grenzen hunner marken, het gebruik van gemeene gronden en de door de Roswinkelers aan de Weerdingers op te brengen retributiën. 1445, 1482 1534 1541, 1549, 1551.

2 charters en 6 stukken.

NB. Zie regesten N°s. 83, 92, 105, 108, 112, 113, 117, 118.

232. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden in 't geschil tusschen de ingezetenen van Roswinkel en die van Weerdinge over het onderhoud eener scheidsloot. J637.

1 dossier.

NB. Een stuk spreekt bovendien van een weg aan de Weerdingers naar Roswinkel en aan de Roswinkelers naar Weerdinge aan te wijzen. Waarmede blijkbaar beoogd wordt de vaststelling van den verbindingsweg tusschen beide plaatsen.

233. Stukken betreffende de scheiding der Weerdinger venen. 1659, 1662 en z. j.

1 bundel.

NB. Drente was deelgerechtigd.

Bij de stukken z. d. zijn afschriften van 2 stukken d.d. 1498 en 1516 van dezelfde hand als 't daarbij liggend kaartje. Zie Regesten Nos. 94, 100.

234. „Papieren en caarte rakende (de scheiding) van de „markte van Weerdinge". 1685.

1 dossier.