is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Sommige stukken zijn van de hand van Ph. Schickhart, schulte van Meppel, een der leiders van Drentsche zijde.

243. Stukken betreffende de pogingen door Drente aangewend ter verkrijging van nakoming door Henrick van Raesveldt, heer van de Eese, van de overeenkomst, door hem met Lambert Gelmers c.s., ten overstaan van gecommitteerden van Drente en Overijsel gesloten, betreffende de overdracht van gronden gelegen aan de grens van Drente en Overijsel bij Nijensleek en de Eese. 1650/56.

1 bundel.

NB. Vergelijk Inv. N°. 239.

244. Stukken betreffende de pogingen van Drente bij Overijsel aangewend tot wegneming van de klachten der voerlieden en schippers van Meppel, dat die van Zwartsluis hen bemoeilijken in het laden en lossen en in den doorvoer 1654/59.

1 bundel.

245. ,81. Questién tusschen 't Westeinde van Colder veen ende „d'drost van Vollenhove".— Stukken betreffende de tusschenkomst van Drente bij de Staten en de Steden van Overijsel naar aanleiding van de klacht van de ingezetenen van het Westeinde des kerspels Colderveen, dat zij door den drost van Vollenhove, en later door de ingezetenen van Dingsterveen, bemoeilijkt worden wegens den afloop van hun water op Overijselsch grondgebied. 1660/3.

1 dossier

NB. Van 1662 zijn geen, van 1663 is slechts 1 stuk aanwezig.

246. Stukken betreffende de vaststelling door gecommitteerden van Drente en Overijsel van de verloren grensscheiding tusschen beide provinciën tusschen Coevorden en de Scheer. 1697.

1 omslag.

NB. 2 der 3 stukken zijn gelijktijdige afschriften.

247. Stukken betreffende de medewerking van Drentsche ingezetenen, op verzoek van Overijsel door tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden verleend, tot het herstel der zeedijken in het land van Vollenhove. 1704.

1 bundel.