is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris over het plan tot het gemeen maken over Hasselt, Staphorst, Rouveen en het Buitenkwartier van de daaronder gelegen (zee)dijken. 1709.

1 bundel.

249. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drente, bij Holland, West-Friesland, Overijsel en Friesland, naar aanleiding van de klacht der Meppeler schippers, dat hun een ankergeld wordt afgevorderd ten behoeve der vuurbaak te Ens (Schokland). 1712.

1 omslag.

NB. Vergelijk de missive aan de Gedeputeerde Staten van Overijsel d.d. 13 Augustus 1652.

250. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drente bij Overijsel naar aanleiding van de klacht der Meppeler veerschippers, dat hun door de schippers te Zwartsluis het overladen hunner goederen aan de Nieuwe-sluis verhinderd wordt. 1723/4.

1 omslag.

251. Stukken (gemerkt „1"— „8") betreffende het protest van Drente tegen de heffing door Overijsel van tol aan de Zwartesluis en elders van goederen bestemd voor of komende uit Drente. 1727/34.

1 bundel.

NB. De nummering is aangebracht door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents. — Van 1728, 1731 en 1733 enz. zijn geen stukken aanwezig.

252. „27 Juli 1728. Rakende de stemgeregtigheit der Over„ijsselsche ingezetenen van hare goederen in kerkelijke en werelt„lijke zaken in dese landschap". — Missive van Overijsel aan Drente vragende intrekking van het plakkaat, waarbij aan personen, die bezittingen hebben in Drente doch daarbuiten wonen, het stemrecht wordt ontzegd. 1728.

1 stuk.

253. Minuteele missive van Drente aan Overijsel naar aanleiding eener klacht van de Meppeler veerschippers, dat de schippers van de Zwarte-sluis hun het verschepen van goederen en personen