is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Nieuwe-sluis beletten op grond van de overeenkomst d.d. 8 October 1659. Met het antwoord. 1741/2.

1 omslag.

NB. Het request van de Meppeler veerschippers en bijlage B daarvan is hier in ongewaarmerkt afschrift aanwezig.

254. Requesten van de praamschippers te Meppel aan Drost en Gedeputeerden en minuteele missive van dat college aan de stad Kampen over de heffing door die stad van een tol op de IJsel (100ste penning) van goederen langs Kampen vervoerd wordende. 1746, 1747, 1760.

1 omslag.

255. Stukken betreffende 't verzoek van ingezetenen van Hoogeveen aan Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden, om hunne tusschenkomst bij de Gedeputeerde Staten van Overijsel, opdat de Geldersche tol en de verhooging van het sluisgeld te Zwartsluis worden afgeschaft. 1749.

1 omslag.

NB. De Geldersche tol was eene belasting op de turf, de sluizen te Zwartsluis passeerende.

256. Stukken betreffende het verzoek van de schippers en kooplieden in hout, eek enz. te Meppel, Hoogeveen en elders in Drente aan Drost en Gedeputeerden, om te bewerken, dat zij niet gedrukt worden door den tol te Kampen 1757/59.

1 omslag.

257. „Rapport van 1761. Over het gildegeld aan de Swarte„sluis".—Uittreksel uit de resolutiën van Ridderschap en Steden van Overijsel d.d. 13 April 1761, waarbij bepaald wordt, dat de Meppeler schippers verplicht zijn het grootschippers-gilde te Zwartsluis te winnen. 1761.

1 omslag.

NB. Blijkens aanteekening van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents op 't stuk zou het zijn gelezen ter vergadering van D. en G. d.d 27 Mei 1761. In de resolutiën wordt de zaak echter niet vermeld.

258. Stukken betreffende de bijlegging, door tusschenkomst van de Staten en den secretaris van Drente, van de geschillen