is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar aanleiding van een schrijven van Overijsel machtigden Ridderschap en Eigenerfden op 17 Maart 1733 Drost en Gedeputeerden tot het benoemen van gecommitteerden om met gecommitteerden van Overijsel deze geschillen op te lossen.

Na opneming in loco door wederzijdsche gecommitteerden werd door hen besloten tot het doen vervaardigen van een kaart der gronden in geschil. Uit hun rapport in 1735 uitgebracht blijkt, dat de onderhandelingen tot geen uitslag hadden geleid en dientengevolge waren afgebroken. Met het oog op de particuliere belangen, die hier hoofdzakelijk mede waren gemoeid, was de oplossing aan den gewonen rechter overgelaten. In 1752 en 1753 wendden de participanten van Echtens-Hoogeveen zich tot Ridderschap en Eigenerfden, met verzoek hun geschil over de grens met Lutten te helpen oplossen. Dit verzoek werd in 1753 aan Drost en Gedeputeerden gerenvoyeerd, waarop requestranten zich tot dat college wendden; echter zonder gevolg. In 1776 richtten zij daarom opnieuw een gelijk verzoek aan Ridderschap en Eigenerfden. Thans werd hun request in handen gesteld van de gecommitteerden tot de wateren en tollen aan de Zwarte-sluis, en Drost en Gedeputeerden gemachtigd de zaak af te doen onder goedkeuring van Ridderschap en Eigenerfden. Tot de bijlagen van het laatste request behooren ook de stukken, welke betrekking hebben op de behandeling dezer zaak in 1733 en 1752/53. Ook thans kwam de kwestie nog niet tot eene oplossing (zie Inv. N°. 277).

270. Minuteel rapport der gecommitteerden van Drente ter bespreking met die van Overijsel van de verbetering van den waterafvoer van het Meppeler diep door de Zwarte-sluis en de opheffing der tollen, van Drentsche goederen aan de Zwartesluis geheven; met ondergeschreven minuteel landdagsbesluit d.d. 21 Maart 1780. Met de bij het rapport behoorende retroacta van de handelingen der gecommitteerden (over 1775—1780), 1776— 1780.

1 portefeuille.

NB. Het rapport is ingediend ten landdage, gelijk blijkt uit het onderschrijven van het landdagsbesluit; het behoort dus niet bij het archief der commissie.

De retroacta zijn genummerd 1—27; Nos. 25 en 26 ontbreken.

271. Request, met bijlagen, van het kleinschippers-gilde te Meppel aan Drost en Gedeputeerden, verzoekende voorschrijven