is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten hunnen behoeve aan Overijsel ten opzichte van een sluisgeld aan de Nieuwe-sluis; met minute van bedoeld voorschrijven. 1780.

1 omslag.

272. Stukken betreffende het protest van Drente tegen het arrest, waarin een Meppeler schipper door het grootschippersgilde te Zwartsluis gesteld was wegens het overschepen aldaar van Amsterdamsche goederen, voor Meppel bestemd, zonder gildebroeder te zijn. 1780.

1 omslag.

273. Stukken over 1518—1702 uit het archief van het kerspel Meppel, namens Drost en Gedeputeerden opgeëischt in 1772 en door den landschapssecretaris gebruikt in de geschillen (in 1772—1782) van Drente met O ver ijsel over wateren en tollen; met lijst. 1772.

1 bundel.

NB. Bij de Nos. 7 en 17 stukken, die misschien elders behooren.

Hierbij een verzoek van schulte en volmachten van het kerspel aan Drost en Gedeputeerden, te voldoen aan hunne apostille op een bijgevoegd request om teruggave der stukken, waarbij aan het kerspel werd toegezegd gewaarmerkt afschrift der niet-teruggegeven stukken. 1782.

374. Minuteele memoriën betreffende de geschillen met Overijsel over de aan de Zwarte-sluis geheven tollen en den afvoer van Drentsch water door Overijsel, opgesteld door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents. Met retroacta. 1782, (1783?).

1 portefeuille.

NB. Een der memoriën is door den secretaris Ellents in dorso ,1782" geteekend. De andere is blijkbaar uit ongeveer denzelfden tijd.

Het is niet zeker, dat alle bijlagen hier behooren. Hierbij ook oorspronkelijke stukken betreffende dezelfde geschillen.

275. Minuteel voorschrijven van Drente aan Overijsel naar aanleiding van (gedeeltelijk aanwezige) klachten van ingezetenen van Meppel en omstreken over de belemmering van den waterafvoer door het Meppeler diep. 1783.

1 omslag.