is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Concept- en minuteele «Memorie in saecken der landtschap „ Drenthe wegen 't Oostermoer, belangende de limiten tusschen „deselve landtschap en de Westerwoldinge landen van de landen „en moerassen gelegen van ter Haer streckende hen nae Wolfs„berge." c. 1640. 1 omslag.

NB. De concept-memorie heeft in dorso de aanteekening „Mr. van „Altens memorien".

c. „Gladden van 't accort tusschen Onstwedde ende Valte „d'anno 1644". — Concept- (en minuteele) overeenkomst tusschen Drente en de stad Groningen, vaststellende de provinciale grensscheiding tusschen Valte en Onstwedde. 1644. 1 omslag.

NB. Aan den ouden titel voegde de landschapssecretaris W. H. Hofstede toe : „liever tusschen Valte en ter Apel."

Hierbij een minuteel contract (d.d. 1644), waarbij door gecommitteerden van de stad Groningen aan de ingezetenen van Valte ten behoeve van het klooster ter Apel voor den tijd van 30 jaren wordt verhuurd het „Mandebroeck".

296. Verbod van (den rentmeester van Groningen) aan „de „executeur van tlantschap van Drente" om een inwoner van Wolfsbarge te executeeren als zijnde ingezeten van het Gorecht. 1646.

1 stuk en 2 kaarten.

297. Stukken betreffende de oplossing door Drente en Stad en Lande met de stad Groningen van het geschil over de provinciale grensscheiding tusschen het Oostermoer en het Oldambt. 1649— 1660.

1 portefeuille en 2 kaarten.

NB. Bij het aansteken van de Wildervanker venen ± 1649 ontstond geschil over de grensscheiding aldaar met het Oostermoer. In 1651 werd door Drente en de stad Groningen eene overeenkomst gesloten, regelende de wijze van beslechting van het grensgeschil. Tot 1656 bleef de zaak daarna rusten. Den 19 Sept. 1656 werd door Drente en Stad en Lande overeengekomen om stukken te wisselen, waartoe door Drost en Gedeputeerden op 25 October d. a. v. eene commissie werd benoemd.

Den 7 November 1657 kwamen wederzijdsche gecommitteerden opnieuw bijeen om de grensscheiding vast te stellen. Wegens afwezigheid van Adriaan Geerts Wii.dkryank, als meest geinteresseerde, werd de behandeling uitgesteld. Op hunne bijeen-