is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtigingen en besprekingen werden gehouden Vergelijk omtrent de andere bijgevoegde kaart den hier aanwezigen brief d.d. 2 Juni 1717.

i. (Gelijktijdige) Extracten uit resolutiën van de Staten en de Gedeputeerde Staten van Stad en Lande over het grensgeschil. 1704, 1706, 1708. 1 omslag.

j. „Missiven over de Lula en het begeven der questie aen „een onpartijdige rigter". — Briefwisseling van Drente met Stad en Lande, de stad Groningen en de rjonckeren"(enz.) „der Ommelanden „tusschen de Eems en de Louwers" over het houden eener conferentie tot benoeming van scheidsrechters ter oplossing van 't grensgeschil. 1711. 1 bundel.

k. „Missiven van de Hrn. Beckeringh, Crauss en Opmeijer in „Novemb. 1711 geschreven". — Brieven van gecommitteerden van Stad en Lande, houdende inlichtingen omtrent het bij de Staten dier provincie verhandelde inzake het grensgeschil. 1711. 1 bundel.

I. „119. Origineele limietscheidinge tusschen Stad en Lande „en het Oostermoer. 1713." 1 omslag.

NB. Hierbij een gelijktijdig afschrift.

m. „Ratificatie van 't convenant, op den 27 Januarij 1713 op „'t provincie-huis te Groningen tusschen de heren gecommitteerden zoo van Stadt en Lande als van de landschap Drenthe „gesloten". — Gelijktijdig, gewaarmerkt, afschrift der resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 21 Maart 1713, houdende bekrachtiging der overeenkomst van grensscheiding. 1713. 1 stuk.

304. „Schans bij de Leek".— „Schans bij de Leek en „limieten bij de Leek en Nyentap".— Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van Drost en Gedeputeerden in verband met de vraag naar de grensscheiding tusschen Drente en Stad en Lande bij de Leek en Nijtap. 1683, 1756, 1759.

1 omslag.

NB. Van 1683 is aanwezig een brief met bijlagen aan den landschapssecretaris, houdende inlichtingen omtrent beweerde schending van de grens door Stad en Lande; — van 1756 brieven en andere stukken betreffende het aardhalen door een Nijtapper van het schansje bij de Leek; — van 1759 enkele stukken naar aanleiding van eene klacht van den pachter van het bijengeld.